Quattro

Quattro to Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Potencjał wysokiego zysku.

Dlaczego warto skorzystać?

 • Potencjał osiągnięcia wysokiego zysku - Fundusz Templeton Global Total Return Fund to globalny, multisektorowy  fundusz obligacji, stworzony aby wykorzystywać szanse inwestycyjne z całego świata.  
 • Instrumentem Bazowym, używanym do obliczenia Stopy Zwrotu, jest Franklin Templeton Investment
  Funds – Templeton Global Total Return Fund.
 •  Celem Funduszu jest osiągniecie 106,48% Składki Inwestycyjnej powiększonej o Stopę Zwrotu z Instrumentu Bazowego ponad 6,48% na koniec
  Okresu ubezpieczenia, albo w przypadku, gdy Stopa Zwrotu z Instrumentu Bazowego będzie niższa niż
  6,48%, celem Funduszu będzie osiągniecie kwoty równej Składce Inwestycyjnej powiększonej o 6,48%
  na koniec Okresu ubezpieczenia (realizowany poprzez zawarcie przez Towarzystwo Ubezpieczeń umów
  depozytów terminowych złożonych w Getin Noble Bank S.A., z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego).
   

Jakie zainwestować w Quattro?

 • Aby zawrzeć Umowę ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Quattro", wypełnij Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Kilka dni po zakończeniu Okresu subskrypcji, pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego Składki łącznej, rozpoczyna sie 4-letni okres ochrony ubezpieczeniowej (czyli Twojej inwestycji).
 • Na koniec Okresu ubezpieczenia, zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu, otrzymasz  z tytułu dożycia Ostatniego Dnia Okresu ubezpieczenia: 106,48% Składki Inwestycyjnej powiększonej o Stopę Zwrotu z Instrumentu Bazowego albo w przypadku gdy Stopa Zwrotu z Intrumentu Bazowego będzie niższa niż 6,48%, celem Funduszu będzie osiągnięcie kwoty równej Składce Inwestycyjnej powiększonej o 6,48% na koniec Okresu ubezpieczenia.

Zapoznaj się z charakterystyką produktu Quattro:

Zysk ubezpieczenia oparty o:Fundusz Templeton Global Total Return Fund
Towarzystwto ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Agent Ubezpieczeniowy: Getin Noble Bank S.A.
Forma prawna: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Okres ubezpieczenia 4 lata polisowe
Okres subskrypcji: z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 OWU: 1.04.2014 r.  - 30.04.2014 r.
Minimalna Składka Inwestycyjna: 10 000 zł
Składka za ryzyko: zgodnie z Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia
Wiek wstępu: ukończony 18 rok życia i nie przekroczony do 66 rok życia
Wartość wykupu: Określana procentowo w stosunku do Wartości rachunku, zgodnie z Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia

Zakres Współczynnika udziału będzie się mieścił w przedziale procentowym 90% – 110% określonym we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a jego ostateczna wartość będzie podana na Polisie dla Klienta.

Przyjdź do placówki zapytaj Doradcę o Quattro!

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z Umowy ubezpieczenia Klient otrzyma tylko część Wartości  rachunków udziałów.
 • Tym samym kwota otrzymana w przypadku rezygnacji może być znacząco niższa niż opłacona Składka łączna.
 • Wartość wykupu w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia stanowi iloczyn umorzonej Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Miesiąca polisowego, w ktorym nastąpił koniec Okresu ubezpieczenia.
 • Stawki procentowe Wartości rachunku udziałów w poszczególnych Miesiącach polisowych zostały określone w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów.

W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), w tym w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości.

Umowa ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Quattro” nie jest lokatą bankową. Wpłacone środki nie dą objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Celem Funduszu jest osiągnięcie 106,48% Składki Inwestycyjnej powiększonej o Stopę
Zwrotu z Instrumentu Bazowego ponad 6,48% na koniec Okresu ubezpieczenia albo w przypadku gdy Stopa Zwrotu z Instrumentu Bazowego będzie niższa niż 6,48% celem Funduszu będzie osiągniecie
kwoty równej Składce Inwestycyjnej powiększonej  o 6,48% na koniec Okresu ubezpieczenia (realizowany
poprzez zawarcie przez Towarzystwo Ubezpieczeń umów depozytów terminowych złożonych w Getin Noble Bank S.A.).

Decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia do Umowy ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Quattro” Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Regulaminem Funduszu oraz Tabelą Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia (gdzie znajdują się szczegółowe informacje o Umowie ubezpieczenia, strategii inwestycji UFK, braku gwarancji uzyskania zysku z inwestycji oraz ryzykach związanych z inwestycją, wyłączeniu odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego, opłatach i limitach), dostępnymi w placówkach Banku. Getin Noble Bank S.A., działający jako Agent Ubezpieczeniowy, nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji.

Informacje dotyczące ratingu banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej z którym z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu terminowego oraz Wystawcy instrumentu pochodnego, który wskazuje na poziom ryzyka kredytowego można uzyskać od Towarzystwa Ubezpieczeń na pisemny wniosek.

Inwestycja w Fundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, w szczególności z:

Ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się ryzyko związane ze spadkiem wartości Instrumentu Bazowego w wyniku zmian sytuacji na rynkach finansowych, co może mieć wpływ na wynik Funduszu, który zależy od zmiany wartości instrumentu pochodnego na Instrument Bazowy, a wartość instrumentu pochodnego jak i Instrumentu Bazowego nie są z góry określone;

Ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności:
a) po stronie Wystawcy instrumentu pochodnego do  realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy zakupu instrumentu pochodnego,
b) po stronie banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu terminowego, do realizacji zobowiązań wynikających z umowy depozytu terminowego;

Ryzykiem podatkowym
, przez które należy rozumieć zmianę obowiązujących przepisów prawa, w tym również przepisów prawa regulujących zasady dokonywania transakcji na udziałach jednostkowych Instrumentu Bazowego, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających na końcową wartość instrumentu pochodnego lub kwotę należnego świadczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia;

Ryzykiem utraty części Składki Inwestycyjnej, w przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, gdyż w Okresie ubezpieczenia Wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są Udziały jednostkowe nabyte za Składkę Inwestycyjną może ulegać znacznym wahaniom ze względu na wycenę instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu, w szczególności może być znacząco niższa niż Alokowana do Funduszu Składka Inwestycyjna;

Ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z brakiem możliwości wypłat częściowych w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia;

Ryzykiem kredytowym Instrumentu Bazowego, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności po stronie Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund do realizacji jego zobowiązań (takich jak odkupienie udziałów jednostkowych Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Total Return Fund), co może mieć negatywny wpływ na możliwość otrzymania całej kwoty z tytułu wypłaty z instrumentu pochodnego, w który lokowana jest część środków Funduszu zgodnie ze strategią
inwestycyjną określoną w §3 Regulaminu Funduszu. W takim przypadku Wartość aktywów netto Funduszu na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia może ulec zmniejszeniu wskutek mniejszej wartości wypłaty z instrumentu pochodnego niż wynikająca ze wzoru określonego w Regulaminie Funduszu.

Definicje terminów użytych w powyższym materiale dostępne są w Regulaminie Funduszu i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do placówki Getin Banku z dowodem osobistym
 2. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują najlepszą ofertę
 3. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Doradzimy Ci, jak zainwestować


Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.

Materiały informacyjne na temat produktu przygotowano zgodnie z zasadami opracowanej we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich "III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym".