Lokaty Dwuwalutowe

Klientom posiadającym środki w różnych walutach oferujemy Lokaty Dwuwalutowe, oprocentowane wyżej niż tradycyjne depozyty:

 • elastyczna forma inwestowania na dowolny okres – od 2 dni do 12 miesięcy
 • możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż tradycyjny depozyt
 • polecana dla Firm gotowych podjąć ryzyko przewalutowania kapitału
 • Atrakcyjność Lokaty Dwuwalutowej wynika z faktu, że oprocentowanie jest generowane z dwóch źródeł: stawki zwykłego depozytu i premii opcyjnej (Bank ma prawo do przewalutowania w dniu zapadalności, jeśli spełnione są odpowiednie warunki)
 • Wysokość oprocentowania jest uzależniona od poziomu wybranego kursu zamiany – im większe prawdopodobieństwo przewalutowania, tym wyższe oprocentowanie premiowe, a tym samym wyższe jest ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych, Klient samodzielnie decyduje
  o poziomie akceptowanego ryzyka.
 • Zawierając Lokatę Dwuwalutową Getin Bank uzyskuje od Klienta zgodę na zamianę kwoty wyrażonej w walucie,
  w jakiej lokata została wniesiona, na kwotę w innej walucie.
 • Na 2 dni robocze przed upływem zadeklarowanego w umowie okresu Lokaty następuje porównanie Kursu Zamiany z Kursem Rozliczeniowym, którym jest oficjalny kurs NBP opublikowany w tym dniu. Bank ustala
  w tym dniu, czy wypłata kwoty kapitału i odsetek nastąpi w walucie,
  w której została ona wniesiona, czy nastąpi jej przewalutowanie.

Dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:


1. Dokumenty dotyczące kredytobiorcy

 • dowód osobisty (dotyczy także właściciela nieruchomości, osoby trzeciej i jego małżonka)
 • drugi dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
 • dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, orzeczenie o separacji, rozwodzie, (jeżeli dotyczy) 
 • cudzoziemcy - paszport wraz z kartą pobytu na terenie Polski (jeżeli dotyczy) 
 • wyciąg z kont osobistych za ostatnie 3 miesiące z saldami na koniec miesiąca (w przypadku braku konta osobistego - oświadczenie o braku konta)
 • wyciągi z rachunków kart kredytowych za ostatni miesiąc (dotyczy tylko kart kredytowych objętych konsolidacją)
 

2. Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodu

 • zaświdczenie od pracodawcy (formularz bankowy do pobrania)
 • w przypadku dochodów uzyskiwanych z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej : dokumenty rejestracyjne oraz finansowe działalności właściwe dla przyjętej formy opodatkowania
 

3. Dokumenty techniczne i prawne dotyczące nieruchomości

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie : w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - bez księgi wieczystej - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, mówiące o tym komu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości wraz z informacją że nie ma przeciwwskazań do wyodrębnienia księgi wieczystej dla kredytowanego lokalu
 • dokument stwierdzający podstawę nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela nieruchomości
 • oświadczenie Zbywcy lub Nabywcy nieruchomości (druki banku) lub Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • dokument potwierdzający powierzchnię domu (projekt techniczny lub decyzja o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości itp)
 • zdjęcia nieruchomości (sąsiedztwo, elewacje, klatka schodowa, wszystkie pomieszczenia z kuchnią i WC) 
 • oświadczenie pracownika Banku o przeprowadzonej inspekcji nieruchomości 
 • lista oraz rodzaj wymaganych dokumentów może się zmieniać w zależności od indywidualnie rozpatrywane przypadku – o szczegóły pytaj Doradcę
 

Dokumenty do pobrania:

Jak uzyskać?

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży Produktów Skarbowych
w celu zapoznania się ze szczegółami oferty:

Piotr Kudła
Tel. 22 379 30 51

Doradzimy Ci, jak zainwestować


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.