Dobry Start

30 listopada to ostatni dzień składania wniosku o świadczenie w programie „Dobry Start”.

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Objęte nim były wszystkie rodziny, bez względu na dochód.

Kto mógł otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Jak można było otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należało złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie przyjmowane i realizowane były przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia były realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 

Kiedy można było złożyć wniosek?

Wniosek można było składać od 1 lipca online przez Bankowość Internetową Getin Banku oraz stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia wnioski można było złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należało złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzymywała wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymały nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy  miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Pomoc

Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?