Kontakt

Kredy Gotówkowy Spłatka

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Numer: KRS 0000304735
NIP: 1080004850
Wysokość kapitału zakładowego: 2.650.143.319,00 zł (w pełni wpłacony)

Zadzwoń do nas
197 97

i +48 32 604 30 01
(również dla klientów z zagranicy)

Zapytaj o produkt

Wyślij do nas ofertę

  • (PDF, DOC, DOCX, JPG, TIF - maksymalny rozmiar 2 MB)

Złóż reklamację

Formularz reklamacji transakcji dokonanych kartą płatniczą
Formularz zgłoszenia reklamacji

  • (PDF, DOC, DOCX, JPG, TIF - maksymalny rozmiar 2 MB)
Zobacz opis reklamacji

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.