Informacje o wskaźnikach referencyjnych dotyczących stóp procentowych (BMR)

Tutaj możesz zapoznać się z najważniejszymi informacjami o wskaźnikach referencyjnych, czym są, do czego mają zastosowanie oraz jakie ryzyka się z nimi wiążą.

Czym są wskaźniki referencyjne dotyczące stóp procentowych?

Wskaźniki referencyjne to wskaźniki stopy procentowej używane na rynkach finansowych.

Wskaźnikami referencyjnymi są m.in.: WIBOR, EURIBOR, LIBOR.

Na podstawie wskaźników referencyjnych banki mogą wyznaczać oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat, produktów strukturyzowanych, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych.

Indeks przy nazwie wskaźnika np.: 1M, 3M, 6M, 1Y oznacza termin, którego dotyczy wskaźnik referencyjny (tzn. tenor), czyli 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok.

Wskaźniki opracowują niezależni administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

 

Definicje kluczowych wskaźników referencyjnych

WIBOR - stopa procentowa (wskaźnik referencyjny) stosowana do określenia oprocentowania m.in. kredytów lub pożyczek udzielonych w polskich złotych. Ustalana jest przez administratora - GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące WIBOR i jego administratora  znajdziesz na stronie: https://gpwbenchmark.pl

EURIBOR - stopa procentowa (wskaźnik referencyjny) stosowana do określenia oprocentowania m.in. kredytów lub pożyczek udzielonych w EURO. Wskaźnik jest opracowywany przez the European Money Markets Institute (EMMI). Szczegóły dotyczące EURIBOR znajdziesz na stronie: www.emmi-benchmarks.eu

LIBOR - stopa procentowa (wskaźnik referencyjny) stosowana do określenia oprocentowania m.in. kredytów lub pożyczek udzielonych w walutach wymienialnych (np. we frankach szwajcarskich - CHF, w dolarach amerykańskich - USD, w jenach japońskich - JPY).
Wskaźnik jest opracowywany przez ICE Benchmark Administration (IBA). Szczegóły dotyczące LIBOR znajdziesz na stronie: www.theice.com/iba

 

ikona_wykrzyknik.png [1.75 KB]    Ważne

5 marca 2021 r. brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) ogłosił stanowisko o całkowitym zaprzestaniu opracowywania określonych wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Co to jest rozporządzenie BMR?

IKONA-I.png [5.08 KB]

Rozporządzenie BMR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.).

Treść dokumentu znajdziesz tutaj.

 

Rozporządzenie BMR ma sprawić, że wskaźniki referencyjne będą bardziej wiarygodne, przejrzyste i rzetelne.

 Rozporządzenie BMR określa:

 • Zasady działania i obowiązki:
  • administratorów wskaźników referencyjnych
  • podmiotów, które przekazują administratorom dane niezbędne do wyliczenia wskaźników referencyjnych oraz
  • podmiotów , które stosują wskaźniki referencyjne
 • Zasady prowadzenia rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych prowadzonych przez ESMA1
 • Nowy standard wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych.

 

IKONA-I.png [5.08 KB]
ESMA - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority)
https://www.esma.europa.eu/

 

Bank jest podmiotem, który stosuje wskaźniki  referencyjne.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o rozporządzeniu BMR?

O czym należy pamiętać

 • Wartość wskaźników referencyjnych zmienia się w trakcie trwania umowy. Oznacza to np. że wysokość oprocentowania kredytu opartego o wskaźnik referencyjny zmienia się w zależności od jego aktualnej wysokości. W rezultacie zmiana wpływa na oprocentowanie kredytu i jego koszt, który może ulec zarówno obniżeniu jak i podwyższeniu.
 • Organ nadzoru ma możliwość cofnięcia lub zawieszenia administratorowi zezwolenia na administrowanie danym wskaźnikiem, co może mieć wpływ na zasady  stosowania wskaźnika.
 • Administrator wskaźnika może również  zmienić metodę  jego wyznaczania wskaźnika lub  podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania i dalszej publikacji wskaźnika.

W związku z tym, ze stosowaniem wskaźnika referencyjnego wiążą się w szczególności następujące ryzyka:

 • Ryzyko stopy procentowej
 • Ryzyko istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego
 • Ryzyko czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego

Wskaźniki referencyjne – aktualności

Najnowsze informacje

  • 3 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia wykonawczego wyznaczającego zamiennik dla LIBOR CHF. Projekt rozporządzenia przewiduje wyznaczenie zamienników dla LIBOR CHF z terminami 1M, 3M, 6M oraz 12M. Dokument w wersji anglojęzycznej
  • Komisja Europejska uruchomiła również publiczne konsultacje dotyczące projektu. Konsultacje trwają od 3 do 31 sierpnia 2021 roku. Strona konsultacji na której znajdziesz zasady uczestnictwa w konsultacjach dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13177-Designation-of-a-statutory-replacement-rate-for-CHF-LIBOR-Benchmarks-_pl
  • 18 maja 2021 r. Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne dotyczące wyznaczenia wskaźnika zamiennego dla LIBOR CHF. Podsumowanie z konsultacji w języku angielskim jest dostępne pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-chf-libor-rate_en
  • 5 marca 2021 roku brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) ogłosił stanowisko o całkowitym zaprzestaniu opracowywania wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR:

    

   Nazwa wskaźnika referencyjnego Termin Data zaprzestania opracowywania
   LIBOR CHF O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M 31.12.2021 r.
   LIBOR EUR O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M 31.12.2021 r.
   LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M 31.12.2021 r.
   LIBOR JPY S/N, 1W, 2M, 12M 31.12.2021 r.
   LIBOR USD 1W, 2M 31.12.2021 r.
   LIBOR USD O/N, 12M 30.06.2023 r.

    

   Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem:

    

   Co oznacza zakończenie publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR?

   Po zakończeniu publikacji wskaźniki z rodziny LIBOR nie będą mogły być dłużej wykorzystywane m.in. jako wskaźniki referencyjne do określenia wysokości oprocentowania i kwoty przypadającej do zapłaty wynikającej z umowy kredytu, pożyczki lub z tytułu innych instrumentów finansowych.

   Komisja Europejska może wyznaczyć wskaźniki zastępcze, które będą zastępować dotychczasowe wskaźniki referencyjne. Komisja Europejska 23 marca 2021 r. rozpoczęła konsultacje w sprawie wskaźnika zastępczego dla LIBOR CHF.

    

   Co dalej?

   W banku na bieżąco monitorujemy działania regulacyjne, które dotyczą  sytuacji na rynku wskaźników referencyjnych, które są podejmowane przez właściwe organy krajowe, europejskie i  pozaunijne. Dalsze informacje  będziemy publikować na naszej stronie internetowej.