Informacja o zmianach w dokumentach bankowych od 1 stycznia 2022 roku

08.10.2021

Zmiany w dokumentach bankowych.

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach:

 • „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin”),
 • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym” (dalej „TOiP”),
 • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach wycofane ze sprzedaży” (dalej „TOiP archiwalna”).

Na czym polegają zmiany w Regulaminie?

Zmiany, które wynikają z rozszerzenia zakresu usług:

 • wprowadzamy możliwość odwołania pełnomocnictwa na Infolinii w ramach aktywnej Usługi bankowości telefonicznej,
 • wprowadzamy możliwość zmiany pakietu opłat kont osobistych w zł w Bankowości Internetowej i Mobilnej.

Zmiany, które wynikają ze zmian w przepisach prawa:

 • uaktualniamy definicję PEP i środków bezpieczeństwa finansowego,
 • dodajemy możliwość odmowy przez nas realizacji transakcji w obrocie dewizowym, jeżeli transakcja jest powiązana z państwem trzecim wysokiego ryzyka,
 • zmieniamy zapisy dotyczące weryfikacji dyspozycji zlecanych przez Państwa, co do których po analizie ryzyka odnotujemy ryzyko możliwego nadużycia - po to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo Państwa środków.

Na czym polegają zmiany w TOiP oraz TOiP archiwalnej?

Dla Konta Proste Zasady:

 • podwyższamy liczbę transakcji bezgotówkowych kartą/BLIK zapewniających zwolnienie z opłaty za Konto Proste Zasady z 1 do 5 transakcji miesięcznie, pozostawiając bez zmian opłatę 9 zł za prowadzenie konta. Aby nie płacić za konto wystarczy, że wykonają Państwo 5 transakcji bezgotówkowych kartą/BLIK.
 • zmieniamy opłatę miesięczną za obsługę karty debetowej do Konta Proste Zasady z 0 zł na 5 zł. Aby nie płacić za kartę, wystarczy że spełnią Państwo warunek zwalniający z opłaty za konto, czyli wykonają Państwo 5 transakcji bezgotówkowych kartą/BLIK.

Zmiany te nie obejmują Konta Proste Zasady dla Klientów poniżej 26 roku życia i Konta Proste Zasady Junior, co oznacza, że nadal ci Klienci nie będą płacili za konto ani kartę.

Dla rachunków i kart objętych „Regulaminem”.

 • Jeśli będą chcieli Państwo dostać nową kartę do konta z wizerunkiem innym niż standardowy, będzie ona kosztować 10 zł za wydanie oraz za jej wznowienie na kolejny okres ważności. Nie pobierzemy opłaty:
  • za karty wydane do 31 grudnia 2021 r. i ich wznowienia na kolejne okresy ważności,
  • za karty do Konta Proste Zasady Junior,
  • za karty dla Klientów poniżej 26 roku życia.
 • Zmieniamy opłatę za prowadzenie rachunku w walucie innej niż PLN z 0 zł na 5 zł. Nie pobierzemy opłaty, jeśli:
  • w poprzednim miesiącu z rachunku nastąpiła automatyczna spłata zaksięgowana na rachunku służącym do spłaty udzielonego przez nas kredytu lub
  • w poprzednim miesiącu wykonali Państwo minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą do Konta Osobistego w zł,
  • mają Państwo Konto Osobiste Noble Private Banking.

Do przeliczeń opłaty za rachunki w walutach EUR, USD, GBP, CHF będziemy stosować kurs średni NBP (fixing) według Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. z dnia przeliczenia. Tabelę udostępniamy na naszej stronie internetowej www.getinbank.pl.

 • Zmieniamy liczbę darmowych wpłat i wypłat gotówki na i z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w placówce - pierwsza transakcja w miesiącu (1 wpłata i 1 wypłata) będzie bez opłat. Za każdą kolejną wpłatę lub wypłatę zapłacą Państwo 10 zł.
 • Zmieniamy opłatę za polecenie przelewu wewnętrznego, które będzie kosztować 10 zł za przelew złożony w naszej placówce. Nie pobierzemy jej za przelew na inny rachunek lub kredyt prowadzony na Państwa rzecz lub na zakup produktów o charakterze inwestycyjnym, nabytych za naszym pośrednictwem oraz za przelewy składane w innych kanałach obsługi.
 • Zmieniamy opłatę za sprawdzenie salda w bankomacie z 0,99 zł na 1,5 zł.
 • Zmieniamy opłatę za pakiet SMS Info z 3,99 zł na 5 zł.

Zmiany, które wprowadziliśmy w ofercie Noble Private Banking.

 • Obniżamy opłatę za Konto Osobiste Noble Private Banking z 250 zł do 150 zł.
 • Wprowadzamy nowy warunek, który zwalnia Państwa z opłaty za konto. Nie pobierzemy opłaty, jeśli spełnią Państwo jeden z dwóch warunków:
  • dotychczasowy - Państwa aktywa w poprzednim miesiącu wyniosły min. 1 mln zł, lub
  • nowy - w poprzednich 12 miesiącach poprzedzających naliczenie opłaty, Państwa średnie aktywa wyniosły min. 500 tys. zł miesięcznie.
 • Dodajemy zapis, zgodnie z którym nie pobierzemy opłaty przez 3 pełne miesiące kalendarzowe, następujące po dacie otwarcia Konta Osobistego Noble Private Banking lub zmiany pakietu na Konto Osobiste Noble Private Banking. Dotyczy Klientów, którzy nie mieli Konta Osobistego Noble Private Banking w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających otwarcie konta / zmianę pakietu.

 

Regulamin rachunków

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji - rachunki wycofane ze sprzedaży

Wiadomość o zmianie Regulaminu i TOiP