Zmiany w dokumentach

01.07.2019

SZANOWNI PAŃSTWO, 

Od 14 września 2019 roku wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach:

 • „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (Regulamin),
 • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym” (TOiP),
 • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach wycofane ze sprzedaży” (TOiP).

 

Z czego wynikają zmiany?

Rozwijamy ofertę i wdrażamy nowe usługi.

 • Udostępniamy usługę wielowalutową do kont osobistych, będących w bieżącej ofercie. Dzięki niej płatności w określonych przez Bank walutach będą możliwe bez dodatkowych kosztów przewalutowania.
 • Wprowadzamy Konto Proste Zasady Junior – rachunek dla młodzieży w wieku 13-18 lat. W związku z tym w Regulaminie oraz TOiP dodano postanowienia dotyczące obsługi osób małoletnich.
 • Uruchamiamy możliwość wpłat we wpłatomatach przy użyciu kodów BLIK.

 

Dostosowujemy dokumenty do nowych przepisów Ustawy o usługach płatniczych (tzw. PSD2).

 • Dodajemy postanowienia dotyczące nowych podmiotów: Dostawców świadczących usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz usługi dostępu do informacji o Rachunku.
 • Dodajemy postanowienia dotyczące nowych usług takich jak: usługa dostępu do informacji o Rachunku, usługa inicjowania transakcji płatniczej, usługa potwierdzenia dostępności środków na Rachunku.
 • Wprowadzamy postanowienia oraz rozwiązania w zakresie silnego uwierzytelniania klienta, dzięki któremu korzystanie z kanałów zdalnych będzie bezpieczniejsze. Jednym z elementów silnego uwierzytelniania będzie Zarejestrowane Urządzenie czyli np. smartfon lub komputer wskazany przez Użytkownika i zarejestrowany w Bankowości Elektronicznej.
 • Usuwamy postanowienia dotyczące kart Display oraz kodów token, które zostają wycofane z obsługi.
 • Usuwamy opcję kosztową OUR, pozostawiając wyłącznie opcję SHA przy poleceniach przelewu w walutach obcych Państw członkowskich.

 

Zwracamy również uwagę na inne zmiany, które zostały wprowadzone w ww. dokumentach.

 • W związku z wycofaniem usługi, usuwamy postanowienia dot. płatności zbliżeniowych HCE. Bank umożliwia płatności zbliżeniowe telefonem przy użyciu usług Google Pay i Apple Pay.
 • Porządkujemy postanowienia dotyczące Lokat oraz zmieniamy numerację niektórych paragrafów.
 • Wprowadzamy postanowienie, zgodnie z którym od 14.09.2019 r. osoba otwierająca Rachunek może posiadać maksymalnie pięć rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych w każdej z walut, w której Bank prowadzi rachunki. Od 14.09.2019 r. Bank wydaje maksymalnie 5 kart dla jednego Użytkownika Karty.
 • Usuwamy postanowienie mówiące, że adres do korespondencji powinien być wskazany wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Upraszczamy zasady związane z realizacją Polecenia Zapłaty. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w systemie bankowym, do realizacji Polecenia Zapłaty będzie wystarczająca zgoda złożona bezpośrednio u Odbiorcy (czyli w firmie, na rzecz której Posiadacz Rachunku chce opłacać swoje faktury w formie Polecenia Zapłaty).
 • W związku z dostosowaniem Bankowości Elektronicznej do wymogów trwałego nośnika, usuwamy postanowienia dotyczące przesyłania informacji o zmianach Regulaminu lub TOiP na adres e-mail. Użytkownicy Bankowości Elektronicznej będą otrzymywać stosowne informacje o zmianach na skrzynki kontaktowe w tej usłudze. Szczegółowe informacje dotyczące trwałego nośnika, znajdują się Stronie internetowej Banku https://www.getinbank.pl/kod-sha.

 

Zmiany w TOiP.

 • W związku z udostępnieniem usługi wielowalutowej, dodano prowizje za wypłaty w bankomatach zagranicznych, pobierane z rachunków walutowych podpiętych do tej usługi (dotyczy posiadaczy Konta Proste Zasady).
 • W następstwie zmian cen usług pocztowych, zmieniamy stawki opłat za powiadomienia i monity w postępowaniu windykacyjnym oraz opłatę za wygenerowanie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych przesłanej listem poleconym.
 • Usuwamy opłatę za niezrealizowanie wypłaty gotówki podlegającej awizacji w uzgodnionym terminie oraz za najem skrytek sejfowych (w związku z zakończeniem świadczenia tej usługi).

 

 

Informacja prawna.

Zmiany w ww. dokumentach wynikają z konieczności dostosowania do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia Ustawę o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. i Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.