Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Poznaj korzyści ubezpieczenia

Co zyskasz?

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Dla Ciebie i Twojej Rodziny w trudnych sytuacjach losowych – w razie zdarzenia objętego ochroną świadczenie ubezpieczeniowe może spłacić Twój kredyt w całości lub części albo raty kredytu.

SZEROKI I ELASTYCZNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Zakres zmienia się w zależności od Twojego statusu zawodowego.

OPTYMALNY CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ochrona ubezpieczeniowa może trwać przez cały okres kredytowania dzięki kontynuacji na kolejne okresy ubezpieczenia - w przypadku Wariantu Standardowego.

PROSTY I WYGODNY SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

Minimum formalności.

MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA SKŁADKI

Brak potrzeby ponoszenia kosztów ochrony z własnych środków.


Warianty ubezpieczenia

Wariant Standardowy Wariant Senior
Wiek na dzień podpisania Wniosku o zawarcie Umowy powiększony o Okres odpowiedzialności jest niższy niż 76 lat ukończony 75 rok życia oraz na dzień przewidywanego zakończenia Okresu odpowiedzialności nie ma ukończonego 86 roku życia
Zakres ochrony
  • śmierć oraz całkowitą niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku albo
  • śmierć oraz Hospitalizację w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zalezy od statusu zatrudnienia. 
Jeśli status zatrodnienia zmienia się w trakcie ubezpieczenia, to zakres ochory także się zmienia.

śmierć
Okres ochrony 12 miesięcy z możliwością kontynuacji na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, do końca trwania umowy kredytu. 12 miesięcy
Świadczenie, Suma ubezpieczenia
  • śmierć oraz Całkowitą niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku: w pierwszym roku 100% kwoty udzielonego kredytu, kontynuacja – wysokość świadczenia dostosowana do malejącej kwoty kredytu,
  • hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku: do 6 miesięcznych rat w ramach 18.000 zł w każdym roku ochrony.
100% kwoty udzielonego kredytu

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależna jest od długości trwania Umowy ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia oraz liczby Ubezpieczających będących stroną tej samej Umowy Kredytu.

Ustalona jest na poziomie, który zapewnia co najmniej wykonywanie wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia oraz pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń. Wysokość Twojej składki ubezpieczeniowej poda Ci doradca na spotkaniu.

Kto udziela ochrony?

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Jaka jest forma ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na podstawie zawartej indywidualnej Umowy ubezpieczenia, w której Kredytobiorca występuje jednocześnie jako Ubezpieczający oraz Ubezpieczony. W przypadku, gdy Umowa Kredytu została zawarta przez dwóch Kredytobiorców i obaj wnioskują o objęcie ochroną ubezpieczeniową – Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez każdego odrębnie.

Dodatkowo

Przed podpisaniem Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz kosztami ubezpieczenia.

Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.Komu zostanie wypłacone świadczenie?

  • Śmierć Ubezpieczonego - Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone wskazanemu Uprawnionemu, zgodnie z zasadami określonymi w OWU – Wariant Standardowy i OWU – Wariant Senior;
  • Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku lub Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku (dotyczy Wariantu Standardowego) - Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone ubezpieczonemu Kredytobiorcy.

Bank pomoże Ubezpieczonemu lub bliskim Ubezpieczonego w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem Wniosku o wypłatę Świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń.


Pełnomocnictwo agenta

Getin Noble Bank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11165368/A. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową. Bank działa na podstawie udzielonego mu przez towarzystwo ubezpieczeń Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych.Zapytaj o szczegóły

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (zwany dalej: Bankiem). Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych podanych w formularzu w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez Bank do chwili prezentacji usług świadczonych przez Bank oraz że do tej chwili administratorem podanych przeze mnie danych będzie Bank. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane zostały podane dobrowolnie.

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Wybierz jedną z ponad 400 placówek w całej Polsce!

Zielona Góra
al. Niepodległosci 78
tel. 68/389-32-42
obliczam odległość

Wyznacz trasę

Szukasz bankomatu? Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz tutaj

Dokumenty


Nota prawna

Getin Noble Bank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń współpracujące z Getin Noble Bank S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.