Czym jest Rachunek Finansowy w rozumieniu Ustawy FATCA?

„Rachunek finansowy” - obejmuje:

  • rachunek depozytowy,
  • rachunek powierniczy,
  • umowa ubezpieczenia (inna niż umowa renty) zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego,
  • umowa renty, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie czasu,
  • instrument zaangażowania kapitałowego lub instrument dłużny wyemitowany przez instytucję kapitałową, jeżeli taki instrument nie będzie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz zostanie wyemitowany w celu obejścia FATCA (nawet więc jeśli wartość instrumentu jest powiązana z aktywami stanowiącymi źródło płatności podlegającymi FATCA, ale brak jest działania nakierowanego na obejście regulacji FATCA wówczas nie będziemy mieli do czynienia z rachunkiem finansowym),
  • prowadzenie obrotu papierami wartościowymi.

Czy odpowiedź była pomocna?