Jeśli jesteś jedynym kredytobiorcą dane możesz zmienić poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią dostępną pod numerem 197 97 lub po zalogowaniu się do usługi Bankowości Telefonicznej.Sprawdź, jak zalogować się do Bankowości Telefonicznej

 

W przypadku, gdy kredytobiorców jest kilku, należy przesłać pisemną dyspozycję zmiany danych teleadresowych, z czytelnymi podpisami wszystkich kredytobiorców (podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w banku).

 

Dodatkowo:

 

 • W przypadku zmiany numeru dowodu osobistego, imienia bądź nazwiska, należy dostarczyć do Getin Banku kserokopię dowodu osobistego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez pracownika banku, bądź osobę działającą w imieniu Getin Banku.
 • W przypadku zmiany adresu zameldowania, gdy nie masz w dowodzie wpisanego adresu zameldowania, złóż w Getin Banku oświadczenie o aktualnym adresie zamieszkania na druku banku podpisanym w obecności doradcy.

Po całkowitej spłacie i rozliczeniu kredytu dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej zostaną wysyłane przez Getin Bank w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu. Wysyłka zostanie zrealizowana przez Pocztę Polską, listem poleconym na adres korespondencyjny Kredytobiorcy.

W przypadku zgonu Kredytobiorcy dostarcz do Getin Banku:

 • akt zgonu,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dokumenty tożsamości (ze zdjęciem) spadkobiercy/ów zgłaszających zgon kredytobiorcy,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego odnośnie uiszczenia bądź zwolnienia z podatku od spadku.

W przypadku gdy spadkobiercą jest małoletni dodatkowo wymagane jest przedłożenie:

 • zaświadczenia o nadaniu nr PESEL małoletniemu,
 • aktu urodzenia małoletniego,
 • informacji, kto jest przedstawicielem ustawowym małoletniego (oświadczenie przedstawiciela),
 • dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego,
 • tymczasowego dowodu osobistego (jeśli małoletni taki dowód posiada) – w przypadku jego dostarczenia nie jest wymagane dostarczanie zaświadczenia o nadanie nr PESEL i aktu urodzenia.

Dodatkowo:

 • Jeżeli po zmarłym kredytobiorcy dziedziczy więcej niż jeden spadkobierca - sądowy dział spadku albo umowny dział spadku obejmujący wszystkich spadkobierców.
 • Gdy jeden ze spadkobierców jest małoletni lub ubezwłasnowolniony – poza dokumentami wymienionymi w punkcie 5, należy przedłożyć sądowy dział spadku wraz z zezwoleniem sądu opiekuńczego na wypłatę środków małoletniemu/ ubezwłasnowolnionemu lub przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi małoletniego / ubezwłasnowolnionego albo zgodę sądu opiekuńczego (na dokonanie umownego działu spadku, obejmującego wszystkich spadkobierców oraz na wypłatę środków małoletniemu / ubezwłasnowolnionemu lub przedstawicielowi ustawowemu/ opiekunowi małoletniego / ubezwłasnowolnionego) wraz z umownym działem spadku.
 • W przypadku zapisu windykacyjnego – postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, wskazujące Zapisobiorcę windykacyjnego oraz wskazujące prawo majątkowe, będące przedmiotem zapisu windykacyjnego, mające postać roszczenia o wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lub rachunkach w Getin Banku.
 • W przypadku śmierci jedynego kredytobiorcy prosimy o ustalenie danych kontaktowych spadkobiercy (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ze zmarłym, adres, numer telefonu).

Kopie wyżej wymienionych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka oddziału, pieczątka funkcyjna doradcy, podpis doradcy i data przyjęcia dokumentu).

Tak, w celu potwierdzenia, że zostało ustanowione zabezpieczenie kredytu w postaci wpisania do księgi wieczystej hipoteki na rzecz banku, konieczne jest dostarczenie odpisu z ksiąg wieczystych bądź zawiadomienia z Sądu Rejonowego o wpisie hipoteki - w zależności od postanowień w umowie kredytu.


Oprocentowanie obniżane jest po wpływie do banku informacji potwierdzającej spełnienie następujących warunków:

 • hipoteka/hipoteki zostanie/ą prawomocnie wpisana/e w księgi wieczyste nieruchomości na miejscu hipotecznym wskazanym w Umowie Kredytu i Umowie Pożyczki oraz
 • z ksiąg wieczystych nieruchomości prawomocnie wykreślony zostanie ostatni wpis/wzmianka dotyczący/a ciężarów i ograniczeń nieruchomości (o ile występowały), z wyjątkiem ciężarów i ograniczeń zaakceptowanych przez bank w decyzji kredytowej wydanej przed zawarciem Umowy Kredytu i Umowy Pożyczki, od których uzależniona jest obniżka marży z dnia udzielenia Kredytu i Pożyczki. 

Po wpływie do Getin Banku dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków, bank zweryfikuje ich treść. Jeżeli weryfikacja nie wykaże obciążeń i wzmianek, które nie są akceptowalne przez bank, warunek umowy dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia kredytu zostaje spełniony.


Obniżenie marży nastąpi za okres od dnia, w którym łącznie zostały spełnione oba powyższe warunki. Ewentualnie nadpłacone odsetki za okres od dnia spełnienia warunków do dnia wpływu do banku dokumentów zostaną zwrócone (korekta odsetek) poprzez dodatkowe pomniejszenie najbliższych rat.


W sytuacji, gdy istniały wpisy nieakceptowane przez Getin Bank, to w momencie wykreślenia takiego wpisu oprocentowanie obniżane jest od daty wykreślenia nieakceptowanego wpisu.

Możliwe jest również wydrukowanie wraz z doradcą kredytowym, a następnie dostarczenie do banku odpisu z księgi wieczystej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (adres strony: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html). W przypadku wydruku odpisu z księgi wieczystej ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na każdej stronie odpisu powinny znajdować się następujące informacje: adnotacja „wydrukowałem/łam osobiście z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych”, data, pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej przez bank.
 

Przed wpłatą środków tytułem całkowitej bądź częściowej spłaty kredytu złóż w Getin Banku odpowiedni pisemny wniosek, podpisany przez wszystkich Kredytobiorców. Pobierz Wniosek.

W przypadku częściowej spłaty, zaznacz na wniosku sposób rozdysponowania środków (zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych lub skrócenie okresu kredytowania).

Stawka referencyjna to stopa procentowa będąca jednym z elementów służących do wyznaczania wysokości oprocentowania kredytu. Dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu, stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe, np.: WIBOR, LIBOR, EURiBOR.

ROR HIPO jest to rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, otwierany i prowadzony przez Getin Bank na podstawie umowy zawieranej przez bank i Posiadacza rachunku. Ten typ rachunku był otwierany w celu uzyskania przez Posiadacza rachunku promocyjnego oprocentowania kredytu hipotecznego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji ”Łatwa Spłata”. Aktualnie rachunek ten nie jest dostępny w ofercie.

W takim przypadku powinieneś każdorazowo przesłać do Getin Banku pismo/wniosek o zmianę warunków kredytowania wraz ze wskazaniem terminu w jakim będzie możliwe dostarczenie dokumentacji fotograficznej oraz przyczyn opóźnień. Do analizy przesłanego wniosku powinieneś dodatkowo dostarczyć do banku aktualną dokumentację fotograficzną nieruchomości. W przypadku gdy zabezpieczeniem Kredytu jest budynek mieszkalny jednorodzinny, do analizy wniosku powinieneś dostarczyć również kopię wypełnionych stron z Dziennika Budowy.

Ważne:

 • Dokumentacja fotograficzna nieruchomości powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Doradcę.
 • Kopia wypełnionych stron z Dziennika Budowy powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Doradcę.

Każdorazowo przy zmianie terminu podpisania aktu notarialnego, na podstawie którego jest nabywana kredytowana przez bank nieruchomość, jesteś zobowiązany do poinformowania banku o takiej zmianie daty przed terminem, w którym zgodnie z warunkami umowy kredytu miałeś przedstawić ten akt.

Do zmiany w umowie kredytowej terminu w którym akt notarialny miał być doręczony bankowi, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od Dewelopera lub Spółdzielni wskazującego nowy termin zawarcia aktu notarialnego oraz wskazanie przyczyn powstałego opóźnienia.

Ważne:

 • Zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dewelopera lub Spółdzielni.
 • Zaświadczenie powinno wskazywać precyzyjnie datę do której zawarta zostanie umowa przeniesienia własności nieruchomości.
 • Zaświadczenie powinno zawierać dokładny adres nieruchomości, której dotyczy.
 • Zaświadczenie powinno zostać dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez doradcę Getin Banku.

Powinieneś każdorazowo przesłać do Getin Banku wniosek o zmianę warunków kredytowania wraz ze wskazaniem terminu w jakim będzie możliwe dostarczenia dokumentacji fotograficznej lub zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz przyczyn opóźnień. Do analizy przesłanego wniosku powinieneś dodatkowo dostarczyć do Getin Banku aktualną dokumentację fotograficzną nieruchomości. W przypadku gdy zabezpieczeniem kredytu jest budynek mieszkalny jednorodzinny, do analizy wniosku powinieneś dostarczyć również kopie wypełnionych stron z Dziennika Budowy.

Ważne:

 • Dokumentacja fotograficzna nieruchomości powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez doradcę lub powinno zostać dostarczone oświadczenie o samodzielnym wykonaniu dokumentacji fotograficznej wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości.
 • Kopia wypełnionych stron z Dziennika Budowy powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez doradcę.

Pamiętaj o dostarczeniu do Getin Banku dokumentów polisy ubezpieczenia nieruchomości, potwierdzenia opłaty składki za okres minimum 12 miesięcy oraz cesji na rzecz Getin Banku. Jeżeli na polisie ubezpieczenia nieruchomości nie masz zapisu o cesji, możesz dostarczyć ją do banku w 3 egzemplarzach na naszych drukach.

Dokumenty (oryginały bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę działającą w imieniu banku lub przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń) możesz dostarczyć na kilka sposobów:

 • do najbliższego oddziału Getin Banku
  Znajdź najbliższy oddział lub
 • w formie skanu wysłanego z adresu e-mail wskazanego przez Ciebie do korespondencji z bankiem na adres e-mail: infoserwis@getinbank.pl lub (po wcześniejszym przesłaniu skanu niewymagane jest dostarczenie oryginału polisy, nie ma konieczności przesyłania dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) lub
 • przesyłką pocztową na adres korespondencyjny:
             Getin Noble Bank S.A.
             Centrum Obsługi Kredytów Hipotecznych i Finansowych
             ul. Przyokopowa 33
             01-208 Warszawa z dopiskiem „Zespół Ubezpieczeń”.

Będziemy zobowiązani za dostarczenie polisy minimum 3 dni przed terminem wygaśnięcia obecnego ubezpieczenia. 

Zaświadczenia np. z kwotą do całkowitej spłaty, kopię dokumentów bądź opinię bankową możesz zamówić:

 • na Infolinii pod numerem telefonu 197 97 -  jeżeli posiadasz aktywną usługę Bankowości Telefonicznej pamiętaj, że pracownik Infolinii może przyjąć dyspozycję dopiero po Twoim zalogowaniu się,
 • wnioskiem przesłanym drogą korespondencyjną na adres:
             Getin Noble Bank S.A.
             ul. Przyokopowa 33
             01-208 Warszawa z dopiskiem „Centrum Obsługi Kredytów Hipotecznych i Finansowych”,
 • w formie elektronicznej, wysyłając skan wniosku z adresu e-mail zarejestrowanego w Getin Banku, na adres infoserwis@gnb.pl
 • oddziale Getin Banku, gdzie możesz poprosić pracownika o złożenie dyspozycji.
  Znajdź najbliższy oddział

Getin Bank pobiera opłaty według Tabeli Opłat i Prowizji.

Jeżeli masz dostęp do swojego kredytu hipotecznego poprzez Bankowość Internetową, to po zalogowaniu się uzyskasz takie informacje jak:

 • kwota kapitału, która pozostała ci do spłaty kredytu,
 • wysokość najbliższej raty,
 • informację, jaki jest stan Twojego rachunku do obsługi kredytu.