Co zrobić, gdy zmianie ulega termin podpisania aktu notarialnego, na podstawie którego jest nabywana kredytowana nieruchomość?

Każdorazowo przy zmianie terminu podpisania aktu notarialnego, na podstawie którego jest nabywana kredytowana przez bank nieruchomość, jesteś zobowiązany do poinformowania banku o takiej zmianie daty przed terminem, w którym zgodnie z warunkami umowy kredytu miałeś przedstawić ten akt.

Do zmiany w umowie kredytowej terminu w którym akt notarialny miał być doręczony bankowi, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od Dewelopera lub Spółdzielni wskazującego nowy termin zawarcia aktu notarialnego oraz wskazanie przyczyn powstałego opóźnienia.

Ważne:

  • Zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dewelopera lub Spółdzielni.
  • Zaświadczenie powinno wskazywać precyzyjnie datę do której zawarta zostanie umowa przeniesienia własności nieruchomości.
  • Zaświadczenie powinno zawierać dokładny adres nieruchomości, której dotyczy.
  • Zaświadczenie powinno zostać dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez doradcę Getin Banku.

Czy odpowiedź była pomocna?