Czy muszę dostarczyć do Getin Banku odpis z księgi wieczystej? Kiedy zostanie mi obniżone oprocentowanie kredytu w związku z wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych?

Tak, w celu potwierdzenia, że zostało ustanowione zabezpieczenie kredytu w postaci wpisania do księgi wieczystej hipoteki na rzecz banku, konieczne jest dostarczenie odpisu z ksiąg wieczystych bądź zawiadomienia z Sądu Rejonowego o wpisie hipoteki - w zależności od postanowień w umowie kredytu.


Oprocentowanie obniżane jest po wpływie do banku informacji potwierdzającej spełnienie następujących warunków:

  • hipoteka/hipoteki zostanie/ą prawomocnie wpisana/e w księgi wieczyste nieruchomości na miejscu hipotecznym wskazanym w Umowie Kredytu i Umowie Pożyczki oraz
  • z ksiąg wieczystych nieruchomości prawomocnie wykreślony zostanie ostatni wpis/wzmianka dotyczący/a ciężarów i ograniczeń nieruchomości (o ile występowały), z wyjątkiem ciężarów i ograniczeń zaakceptowanych przez bank w decyzji kredytowej wydanej przed zawarciem Umowy Kredytu i Umowy Pożyczki, od których uzależniona jest obniżka marży z dnia udzielenia Kredytu i Pożyczki. 

Po wpływie do Getin Banku dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków, bank zweryfikuje ich treść. Jeżeli weryfikacja nie wykaże obciążeń i wzmianek, które nie są akceptowalne przez bank, warunek umowy dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia kredytu zostaje spełniony.


Obniżenie marży nastąpi za okres od dnia, w którym łącznie zostały spełnione oba powyższe warunki. Ewentualnie nadpłacone odsetki za okres od dnia spełnienia warunków do dnia wpływu do banku dokumentów zostaną zwrócone (korekta odsetek) poprzez dodatkowe pomniejszenie najbliższych rat.


W sytuacji, gdy istniały wpisy nieakceptowane przez Getin Bank, to w momencie wykreślenia takiego wpisu oprocentowanie obniżane jest od daty wykreślenia nieakceptowanego wpisu.

Możliwe jest również wydrukowanie wraz z doradcą kredytowym, a następnie dostarczenie do banku odpisu z księgi wieczystej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (adres strony: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html). W przypadku wydruku odpisu z księgi wieczystej ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na każdej stronie odpisu powinny znajdować się następujące informacje: adnotacja „wydrukowałem/łam osobiście z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych”, data, pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej przez bank.
 

Czy odpowiedź była pomocna?