Jakie kroki mam podjąć w przypadku zgonu kredytobiorcy / współkredytobiorcy?

W przypadku zgonu Kredytobiorcy dostarcz do Getin Banku:

 • akt zgonu,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dokumenty tożsamości (ze zdjęciem) spadkobiercy/ów zgłaszających zgon kredytobiorcy,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego odnośnie uiszczenia bądź zwolnienia z podatku od spadku.

W przypadku gdy spadkobiercą jest małoletni dodatkowo wymagane jest przedłożenie:

 • zaświadczenia o nadaniu nr PESEL małoletniemu,
 • aktu urodzenia małoletniego,
 • informacji, kto jest przedstawicielem ustawowym małoletniego (oświadczenie przedstawiciela),
 • dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego,
 • tymczasowego dowodu osobistego (jeśli małoletni taki dowód posiada) – w przypadku jego dostarczenia nie jest wymagane dostarczanie zaświadczenia o nadanie nr PESEL i aktu urodzenia.

Dodatkowo:

 • Jeżeli po zmarłym kredytobiorcy dziedziczy więcej niż jeden spadkobierca - sądowy dział spadku albo umowny dział spadku obejmujący wszystkich spadkobierców.
 • Gdy jeden ze spadkobierców jest małoletni lub ubezwłasnowolniony – poza dokumentami wymienionymi w punkcie 5, należy przedłożyć sądowy dział spadku wraz z zezwoleniem sądu opiekuńczego na wypłatę środków małoletniemu/ ubezwłasnowolnionemu lub przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi małoletniego / ubezwłasnowolnionego albo zgodę sądu opiekuńczego (na dokonanie umownego działu spadku, obejmującego wszystkich spadkobierców oraz na wypłatę środków małoletniemu / ubezwłasnowolnionemu lub przedstawicielowi ustawowemu/ opiekunowi małoletniego / ubezwłasnowolnionego) wraz z umownym działem spadku.
 • W przypadku zapisu windykacyjnego – postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, wskazujące Zapisobiorcę windykacyjnego oraz wskazujące prawo majątkowe, będące przedmiotem zapisu windykacyjnego, mające postać roszczenia o wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lub rachunkach w Getin Banku.
 • W przypadku śmierci jedynego kredytobiorcy prosimy o ustalenie danych kontaktowych spadkobiercy (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ze zmarłym, adres, numer telefonu).

Kopie wyżej wymienionych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka oddziału, pieczątka funkcyjna doradcy, podpis doradcy i data przyjęcia dokumentu).

Czy odpowiedź była pomocna?