Czy muszę spłacić wykorzystany Limit po 12 miesiącach?

Nie, nie zawsze. Jeśli Klient spełni wszystkie warunki określone w umowie o limit zostanie automatycznie odnowiony bez konieczności spłaty wykorzystanej kwoty i składania ponownego wniosku, czy zawierania aneksu.

O braku przedłużenia Limitu z powodu niespełnienia określonych w umowie warunków do jego przedłużenia Klient informowany jest pisemnie przez Bank na 30 dni przed końcem umowy.

Klient również sam, w dowolnym momencie przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, może ją rozwiązać z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto jeżeli Klient nie  jest zainteresowany kontynuowaniem  Umowy przez kolejny 12 miesięczny okres, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie Bank najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy. W tym przypadku także konieczne jest spłacenie przez Klienta całej  wykorzystanej kwoty limitu.

Czy odpowiedź była pomocna?