Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w dwóch formach: w wersji elektronicznej od 1 lutego 2021 r. a w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r. W przypadku złożenia wniosku w okresie luty-kwiecień 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.          

 • Jeśli klient złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.
 • W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.]
 • Jeśli klient złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Getin Banku dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej Getin Banku.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek: przygotuj dane osobowe, przygotuj dokumenty, sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski, przygotuj adres e-mail

Wniosek możesz złożyć przez internet:

 • w bankowości internetowej Getin Banku
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Getin Banku ani przez infolinię.

 

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Getin Banku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej Getin Banku

Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w której mieszkasz, o taką informację. 

Jeśli składasz wniosek w bankowości internetowej Getin Banku, możesz wskazać konto w Getin Banku , które będziesz mógł wybrać jednym kliknięciem lub w dowolnym innym banku (ale wówczas będziesz musiał zaakceptować wniosek kodem SMS lub mobilną autoryzacją w Bankowości Mobilnej).

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

 

Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku. 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1 MB.
 • maksymalny rozmiar całego wniosku wraz z załącznikami  nie może przekroczyć: 3,5 MB.
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo_empatia@mrips.gov.pl

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej Getin Banku.

Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Getin Banku, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Getin Banku.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

Getin Bank zawarł z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej - możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych  przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w bankowości internetowej Getin Banku po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

 

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

 

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.

 

Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
 • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
 • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
 • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
 • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
 • PESEL - dane osoby wnioskującej
 • NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
 • NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
 • KOD DOKUMENTU
 • WERSJA DOKUMENTU

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w bankowości internetowej Getin Banku. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”.

 

W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej Getin Banku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.

Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z bankowości internetowej Getin Banku, udaj się do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

Wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej Getin Banku może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Getin Bank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z bankowości internetowej Getin Banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

Getin Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

 

Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

 

Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

Getin Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w bankowości internetowej Getin Banku oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek w Bankowości Internetowej Getin Banku. 

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Getin Bank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej Getin Banku. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania. 

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.