Bankuj bezpiecznie! Sprawdź, jak obecnie działa nasz bank w związku z epidemią.

(W placówkach Banku obowiązują zmienione zasady obsługi).

Zachęcamy do realizowania wszelkich dyspozycji poprzez Bankowość Elektroniczną.

Zawieszenie spłat kredytu

Skorzystaj z możliwości zawieszenia spłat kredytu

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez dedykowany formularz.

Nowy wniosek

Nowy wniosek

Jeśli Twoja bieżąca sytuacja finansowa pogorszyła się z uwagi na pandemię i po raz pierwszy chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, zapoznaj się z informacjami na tej stronie, a następnie wybierz produkt oraz rodzaj zawieszenia

Przedłużenie

Jeśli obecnie korzystasz z prolongaty / karencji i Twoja bieżąca sytuacja wymaga kontynuacji w zawieszeniu spłaty kredytu, wybierz właściwe dla siebie rozwiązanie:

Chcę kontynuować zawieszenie spłaty z powodu utraty pracy lub znaczącego spadku swoich dochodów i nie korzystałem jeszcze z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej

Chcę kontynuować zawieszenie spłaty z powodu utraty pracy lub znaczącego spadku swoich dochodów i korzystałem już z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej

Chcę kontynuować zawieszenie spłaty z innego powodu

Ustawowe zawieszenie spłaty

Ustawowe zawieszenie spłaty

 

Jeśli straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu i w związku z tym nie możesz terminowo spłacać swojego zobowiązania kredytowego, możesz skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

Oświadczenie o utracie pracy lub innego źródła dochodu składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ze względu na ustawową konstrukcję zawieszenia wykonywania umowy kredytowej wniosek musi być podpisany przez współkredytobiorców i musi być złożony przez klienta na trwałym nośniku. Zapraszamy Cię do jednej z naszych placówek.

Zadbaj o to, aby w placówce obecni byli wszyscy kredytobiorcy oraz aby mieli ze sobą dokument poświadczający tożsamość (np. dowód osobisty).

Wypełniony i podpisany wniosek możesz również wysłać drogą korespondencyjną na poniższy adres Banku:

 • w przypadku kredytów gotówkowych i kredytów samochodowych: ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;
 • w przypadku kredytów/pożyczek hipotecznych: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa.

Dostępne warianty zawieszenia spłat

Prolongata

Czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowo - odsetkowej kredytu/pożyczki na okres 1-3 miesięcy.

Dotyczy kredytu gotówkowego oraz kredytu/pożyczki hipotecznej.

 1. Prolongata dostępna jest dla Kredytobiorców, którzy w ostatnich 3 latach nie korzystali w Banku z prolongaty, karencji, wydłużenia okresu kredytowania lub wakacji ustawowych.
 2. Kredytobiorca może skorzystać z Prolongaty po spłacie co najmniej 6 następujących po sobie rat Kredytu zgodnie z harmonogramem spłat.
 3. Warunki Prolongaty:
  • zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu na okres maksymalnie 3 miesięcy;
  • wydłużenie okresu kredytowania o okres Prolongaty;
  • możliwość skorzystania z Prolongaty raz na 3 lata w trakcie obowiązywania Umowy Kredytu.

Karencja

Czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej kredytu/pożyczki na okres 1-3 miesięcy (Kredytobiorca spłaca w tym okresie tylko odsetki).

Dotyczy kredytu gotówkowego, kredytu/pożyczki hipotecznej oraz kredytu samochodowego.

 1. Karencja dostępna jest dla Kredytobiorców, którzy w ostatnich 3 latach nie korzystali w Banku z prolongaty, karencji, wydłużenia okresu kredytowania lub wakacji ustawowych.
 2. Kredytobiorca może skorzystać z Karencji po spłacie co najmniej 6 następujących po sobie rat Kredytu, zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku przedłużenia na podstawie niniejszego Regulamniu wcześniej udzielonej Karencji na podstawie Wakacji COVID warunek ten nie ma zastosowania.
 3. Warunki Prolongaty:
  • zawieszenie spłaty rat kapitałowych Kredytu na okres maksymalnie 3 miesięcy;
  • wydłużenie okresu kredytowania o okres Karencji;
  • możliwość skorzystania z Karencji w ramach Narzędzi Pomocowych raz na 3 lata w trakcie obowiązywania Umowy Kredytu.

Wydłużenie okresu

Wydłużenie aktualnego okresu kredytowania maksymalnie o 36 miesięcy.

Dotyczy kredytu gotówkowego.

 1. Wydłużenie okresu kredytowania dostępne jest dla Kredytobiorców, którzy nie korzystali w ostatnich 3 latach z prolongaty, karencji, wydłużenia okresu kredytowania lub wakacji ustawowych.
 2. Kredytobiorca może skorzystać z wydłużenia okresu kredytowania po spłacie co najmniej 6 następujących po sobie rat Kredytu zgodnie z harmonogramem spłat.
 3. Warunki wydłużenia okresu kredytowania:
  • ostateczny termin spłaty Kredytu może być wydłużony maksymalnie o 36 miesięcy w stosunku do okresu obowiązującego na dzień złożenia Wniosku;
  • maksymalny wiek Kredytobiorcy wnioskującego o wydłużenie okresu kredytowania nie może przekroczyć 75 lat na dzień płatności ostatniej raty Kredytu.

Termin składania wniosku o narzędzia pomocowe

Termin składania wniosku o narzędzia pomocowe
 • Co najmniej 15 dni roboczych przed terminem raty;
 • W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie narzędzie pomocowe będzie obowiązywało począwszy od terminu wymagalności następnej raty.

W jaki sposób Klient może wnioskować o narzędzia pomocowe?

W jaki sposób Klient może wnioskować o narzędzia pomocowe?

 

Zasób 4.png [692.00 B]
Samodzielnie poprzez wnioski dostępne na właściwych stronach www

 

Zasób 5.png [680.00 B]
W placówkach bankowych i franczyzowych

 

Zasób 6.png [877.00 B]
Na infolinii pod nr +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy).
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu
 • Narzędzia pomocowe mają zastosowanie do kredytów z saldem powyżej 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku oraz nie znajdują się w okresie wypowiedzenia, nie są wymagalne w całości, ani nie znajdują się w trakcie restrukturyzacji;
 • Za przyznanie narzędzia pomocowego Bank nie pobiera od Klienta prowizji/ opłaty;
 • Bank może poprosić Kredytobiorcę o przedstawienie dodatkowych dokumentów finansowych wymaganych do wydania decyzji. Dostarczenie przez Klienta wymaganych dokumentów może nastąpić poprzez:
  • Dostarczenie dokumentów do oddziału;
  • Przesłanie dokumentów drogą mailową (z wyłączeniem aneksu);
  • Przesłanie dokumentów pocztą (dotyczy jedynie aneksu).
 • W przypadku gdy kredyt został udzielony więcej niż jednemu kredytobiorcy oraz w przypadku dodatkowej analizy wniosku, po przekazaniu wniosko-aneksu do analizy, będzie sporządzany aneks do umowy, który, przesyłany jest do klienta zgodnie z jego dyspozycją do oddziału lub pocztą na adres korespondencyjny lub na adres email podany przez klienta;
 • Jeśli kredyt został udzielony więcej niż jednemu Kredytobiorcy wniosek może zostać złożony przez jednego z nich, natomiast podpisanie aneksu musi nastąpić przez wszystkich Kredytobiorców;
 • Wniosek o Narzędzie pomocowe jest ważny 30 dni od daty złożenia.

 

Dokumenty

 1. Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych w Getin Noble Banku
 2. Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów/pożyczek hipotecznych w Getin Noble Banku
 3. Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów samochodowych w Getin Noble Banku
 4. Oświadczenie o spadku dochodu
 5. Oświadczenia do wniosku