Komunikat dotyczący wykonania decyzji zobowiązującej nr RBG – 12/2018 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), w ramach wykonania decyzji zobowiązującej nr RBG – 12/2018 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Urząd") z dnia 5 września 2018 r. (dalej: „Decyzja”) informuje, że w latach 2014 – 2016 dokonywał zmian w regulaminach rachunków bankowych dla klientów detalicznych (dalej: „Regulaminy”) oraz tabelach opłat i prowizji bankowych dla klientów detalicznych (dalej: „Tabele”). Dokonując tych zmian Bank nie wskazywał podstaw prawnych, które umożliwiały ich dokonanie oraz okoliczności faktycznych, które powodowały takie zmiany.

Informacje o zmianach Regulaminów i Tabel, otrzymywaliście Państwo, zgodnie z Państwa wnioskiem, wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez system bankowości internetowej, która w ocenie Urzędu nie spełnia wymagań dla trwałego nośnika, określonych w ustawie o usługach płatniczych.

 Mając na uwadze powyższe oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji oświadczamy, że:

 

  1. w wyniku przesyłania przez Bank w latach 2014 - 2016 informacji o zmianach warunków umowy o konto osobiste dla osób fizycznych bez przekazywania informacji wskazujących podstawy prawne, które umożliwiały dokonanie przez Bank zmian, oraz okoliczności faktycznych, które spowodowały te zmiany, mogło dojść do zniekształcenia zachowania rynkowego konsumentów,
  2. przesyłanie przez Bank konsumentom, w trakcie trwania umowy rachunku bankowego w latach 2014 - 2016, informacji o zmianach Regulaminów i Tabel wyłącznie w ramach systemu bankowości internetowej Banku zostało dokonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

W związku z powyższym Bank informuje Państwa o możliwości zawarcia bezpłatnego aneksu w placówce Banku do umowy o konto osobiste. Zawarcie aneksu umożliwi Bankowi dokonanie indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji wprowadzonych do Tabel w latach 2014 - 2016.

Rozliczenie opłat i prowizji będzie polegało na weryfikacji wysokości opłat i prowizji pobranych przez Bank w okresie od dnia wprowadzenia zmian do dnia zawarcia aneksu i zwrocie nadpłaty takich opłat i prowizji, jeśli okaże się, że Bank pobrał wyższe opłaty i prowizje w stosunku do opłat i prowizji obowiązujących Państwa przed zmianami dokonanymi w okresie 2014 - 2016. W przypadku, gdy Państwa indywidualne rozliczenie wykaże, że na podstawie Tabel sprzed ich zmiany nie zapłaciliby Państwo niższych opłat wówczas Bank przekaże Państwu informacje o braku środków do zwrotu.

Dodatkowo w drodze zawarcia aneksu potwierdzone zostaną warunki wykonywania umowy o konto osobiste określone również w Regulaminach i Tabelach obowiązujących na dzień zawarcia aneksu.

W przypadku, gdy aneks nie zostanie przez Państwa podpisany nie będzie możliwe przeprowadzenie wskazanego powyżej indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji wprowadzonych do Tabel w latach 2014 - 2016. Osoba, która nie zdecyduje się na podpisanie aneksu, będzie mogła nadal korzystać z usług Banku na zasadach określonych w obowiązujących w dniu otrzymania niniejszej informacji umowie, Regulaminach oraz Tabelach.

Aneks może zostać zawarty w dowolnej placówce Banku w terminie 2 miesięcy od dnia następnego po dacie wysyłki do Państwa stosownego pisma informacyjnego. W przypadku rachunków wspólnych aneks musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. Po upływie okresu na podpisanie aneksu nie będzie możliwości skorzystania z indywidualnego rozliczenia.

Informujemy ponadto, że wszystkim Klientom (konsumentom), którzy:

 

  1. obecnie są stroną umowy o konto osobiste i mają aktywny dostęp do usług bankowości elektronicznej tj. dokonali aktywacji i zalogowali się do niej co najmniej jeden raz, a także byli informowani przez Bank w latach 2014 – 2016 o zmianach warunków umowy w trakcie jej trwania wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych przesyłanych w ramach konta założonego w bankowości elektronicznej bądź
  2. byli lub są stroną umowy kredytu hipotecznego i otrzymali w latach 2014 – 2015 informacje o zmianach regulaminów oraz taryf i prowizji o opłatach bankowych dla kredytów hipotecznych bez przekazywania podstaw prawnych, które umożliwiały dokonanie takich zmian, oraz okoliczności faktycznych, które powodowały takie zmiany,

 Bank przyznał rekompensatę publiczną w postaci zwolnienia, przez okres 2 kolejnych miesięcy począwszy od 17 czerwca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. z opłaty za przelew środków w PLN dokonany w placówce Banku z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w PLN, prowadzonego na rzecz Klienta, na rachunek w innym banku w Polsce. Rekompensata publiczna zostanie przyznana przez Bank konsumentom, niezależnie od tego czy zawrą z ww. Bankiem aneks, o których mowa powyżej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem: 32 604 30 31 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

 

Decyzja Prezesa UOKiK nr RBG - 12/2018 z dnia 5.09.2018 r.

Postanowienie nr RGB – 49/2018 z dnia 8.10.2018 r