Przedłużenie zawieszenia umowy kredytowej

Wnioski o ponowną prolongatę/karencję umowy kredytowej

Poniższe wnioski pozwalają Klientom Banku, którzy już  wnioskowali o prolongatę/karencję umowy kredytowej zawnioskować o nią ponownie.

Zanim jednak wypełnicie Państwo i wyślecie wybrany wniosek, bardzo prosimy dokładnie przeczytać przygotowane dla Kredytobiorców informacje oraz propozycje aneksów. Dopiero po zapoznaniu się z treścią zamieszczoną poniżej na stronie proszę wybrać wnioskowane rozwiązanie tj prolongatę lub karencję. Jest to o tyle ważne, że wpłynie na ratę Państwa kredytu oraz na wydłużenie okresu kredytowania o liczbę miesięcy odpowiadającą okresowi zwieszenia spłat.

Prosimy także pamiętać, że udzielona przez Bank prolongata/karencja nie zwalnia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu/Pożyczki termin ich przypada w okresie prolongaty/karencji.

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH

(poniższe rozwiązanie dotyczy klientów, którzy zaciągnęli kredyt do 1 marca 2020 r. włącznie oraz jednocześnie skorzystali z prolongaty / karencji po 24 marca 2020 r.)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID -19, przygotowaliśmy dla naszych Klientów wsparcie w formie czasowego zawieszenia spłaty:

 • raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu (prolongata)
  Odsetki odroczonych rat - od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej przez Klienta opcji - zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty, od których nie będą naliczane i pobierane dalsze odsetki. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że po zakończeniu okresu prolongaty rata kredytu wzrośnie.
 • raty kapitałowej Kredytu (karencja)
  W tym przypadku spłata Kredytu w okresie zawieszenia będzie obejmowała wyłącznie część odsetkową raty

Skorzystanie z przygotowanego przez Bank rozwiązania, możliwe jest przez okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji. Jednocześnie skorzystanie z takiej formy wsparcia wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty Kredytu o liczbę miesięcy odpowiadającą okresowi zawieszenia spłat.

Kliencie, zanim wybierzesz okres na jaki wnioskujesz o zawieszenie spłaty uwzględnij, iż maksymalny okres skorzystania z zawieszenia spłaty Kredytu w obu wariantach, łącznie nie może przekroczyć 6 miesięcy. Wniosek należy złożyć na 5 dni roboczych przed datą płatności najbliższej raty ale nie później niż 25 września 2020 r. Po tej dacie Bank nie będzie mógł przyjąć wniosku o zawieszenie spłaty rat.

Przed podjęciem decyzji i wnioskowaniem o wsparcie w spłacie Kredytu zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • proponujemy naszym Klientom odroczenie płatności. To nie oznacza że zostaną one anulowane,
 • okres spłaty Kredytu wydłuży się od 1 do 3 miesięcy w zależności od wyboru klienta,
 • Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu o sumę odsetek naliczonych od kapitału w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania prolongaty/karencji,
 • ubezpieczenia, z których korzystają Klienci, będą kontynuowane w okresie prolongaty/karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w umowach kredytu.

WAŻNE: w przypadku w którym na dzień złożenia Wniosku, Kredytobiorca nie uregulował wierzytelności wobec Banku i do Kredytobiorcy nie zostało wysłane przez Bank oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, prolongata/karencja będzie dotyczyła wyłącznie rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku. Kredytobiorca natomiast jest zobowiązany do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku.

Dostępne sposoby złożenia wniosku:

 • poprzez stronę https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie
 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku
 • w Placówce Banku

Wniosek o przedłużenie zawieszenia w spłacie kredytu konsumpcyjnego w związku z pandemią koronawirusa COVID 19

+48

dalej odpowiednio jako „Kredytobiorca” i „Umowa Kredytu/”Kredyt”.

Kredytobiorca oświadcza, iż zawarł aneks do Umowy Kredytu, na mocy którego bank zawiesił na okres 3 miesięcy płatności raty kapitałowo - odsetkowej (Prolongata 1)

 1. wniosek o przedłużenie prolongaty musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas prolongata obowiązywać będzie przez okres wskazany w wybranej powyżej opcji, począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat otrzymanego po rozliczeniu Prolongaty 1 lub wraz z potwierdzeniem realizacji wniosku o Karencję 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prolongata będzie obowiązywała począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.
 2. w przypadku, w którym na dzień złożenia Wniosku, Kredytobiorca nie uregulował wierzytelności wobec Banku i do Kredytobiorcy nie zostało wysłane przez Bank oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, prolongata będzie dotyczyła wyłącznie rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku. Kredytobiorca jest zobowiązany do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku .
 3. suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Na podstawie powyższego wniosku Bank dokona zawieszenia spłaty rat Kredytu na warunkach wskazanych przez Kredytobiorcę we Wniosku pod warunkiem zawarcia poniższego Aneksu do Umowy kredytu konsumpcyjnego.

Kredytobiorca wyraża zgodę na zawarcie niniejszego Aneksu poprzez wybór jednej z opcji:

 1. wypełnienie elektronicznie na https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie (bez drukowania, podpisywania, przesyłania skanu lub zdjęcia)
 2. autoryzację za pomocą Infolinii Banku;

Bank potwierdza zawarcie Aneksu niezwłocznie po jego akceptacji oraz przesyła Klientowi potwierdzenie jego zawarcia za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą potwierdzenia e-mail lub sms.

ANEKS DO UMOWY KREDYTU KONSUMPCYJNEGO W ZAKRESIE PRZEDŁUZENIA ZAWIESZENIA W SPŁACIE KREDYTU („Aneks”)

pomiędzy Kredytobiorcą a GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000304735 o numerze REGON: 141334039, NIP 1080004850 („Bank”) zostaje zawarty Aneks do Umowy Kredytu o poniższej treści:

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Prolongaty:

 1. Na okres wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku o prolongatę (czyli na okres od 1 do 3 miesięcy) zawieszeniu ulega spłata rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę. Termin zawieszenia spłaty pierwszej raty został wskazany we Wniosku.
 2. Prolongata pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy, zgodnie z wyborem Kredytobiorcy wskazanym we Wniosku o prolongatę, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 3. Bank po upływie okresu prolongaty dokona przeliczenia sumy odroczonych rat odsetkowych na równe, nieoprocentowane raty, równe liczbie rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu pozostałych do spłaty. Raty te płatne będą wraz z ratami kapitałowo-odsetkowymi Kredytu, powiększając kwotę każdej spłaty. Odroczone raty odsetkowe powiększą wskazane w harmonogramie saldo kapitału nieoprocentowanego co oznacza że bank nie będzie od tej część salda pobierał odsetek umownych.
 4. Ubezpieczenia, z których korzysta Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie prolongaty zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytowej.
 5. Po zakończeniu prolongaty Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku. Harmonogram będzie uwzględniał spłatę odsetek za okres prolongaty.
 6. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z prolongaty wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Dodatkowy koszt kredytu związany z prolongatą wynika z zawieszenia spłaty kapitału kredytu na okres prolongaty - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania prolongaty (zgodnie z wyborem Kredytobiorcy wskazanym we Wniosku), o które zgodnie z ust. 2 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi prolongaty. Dokładny koszt prolongaty zostanie przekazany w „Potwierdzeniu realizacji wniosku o prolongatę”, o którym mowa w ust. 8.
 7. Warunkiem otrzymania prolongaty jest utrzymanie zabezpieczenia spłaty Kredytu zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej. Jeżeli w okresie prolongaty składka/opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej, Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytowej.
 8. Przesłanie „Potwierdzenia realizacji wniosku o prolongatę” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku i stanowi potwierdzenie realizacji przez Bank Wniosku Kredytobiorcy.
 9. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku o Prolongatę, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 10. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od postanowień niniejszego aneksu w terminie 14 dni od daty otrzymania „Potwierdzenia realizacji wniosku o prolongatę”. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: gotowka.odstapienie@gnb.pl, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie powrót do harmonogramu spłat obowiązującego do Umowy Kredytowej obowiązującego przed zawarciem niniejszego Aneksu.
 11. Pozostałe zapisy Umowy Kredytowej nie ulegają zmianie.
 12. Wniosek o prolongatę w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu konsumpcyjnego w związku z pandemią Koronawirusa COVID 19 stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Karencji:

 1. Na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitału Kredytu na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę. Termin zawieszenia spłaty pierwszej raty został wskazany we Wniosku.
 2. Karencja pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 3. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z karencji wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Dodatkowy koszt kredytu związany z karencją wynika z zawieszenia spłaty kapitału kredytu na okres karencji - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania karencji, o które zgodnie z ust. 2 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi karencji. Dokładny koszt karencji zostanie przekazany w „Potwierdzeniu realizacji wniosku o karencję”, o którym mowa w ust. 6.
 4. Po przyznaniu karencji Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 5. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytowej.
 6. Przesłanie nowego harmonogramu spłat wraz z „Potwierdzeniem realizacji wniosku o karencję” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku i stanowi potwierdzenie realizacji przez Bank Wniosku Kredytobiorcy.
 7. W okresie trwania karencji raty odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu a Kredytobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 8. Warunkiem otrzymania karencji jest utrzymanie zabezpieczenia spłaty Kredytu zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej. Jeżeli w okresie karencji składka/opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej, Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytowej.
 9. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 10. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od postanowień niniejszego aneksu w terminie 14 dni od daty otrzymania nowego harmonogramu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: gotowka.odstapienie@gnb.pl, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót do harmonogramu spłat obowiązującego do Umowy Kredytu obowiązującej przed zawarciem niniejszego Aneksu.
 11. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.
 12. Wniosek o karencję w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu konsumpcyjnego w związku z pandemią Koronawirusa COVID 19 stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

Dokument do pobrania w formacie pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY KREDYTÓW/POŻYCZEK HIPOTECZNYCH KORZYSTAJĄCYCH JUŻ Z TEJ FORMY ODROCZENIA PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH

(poniższe rozwiązanie dotyczy klientów, którzy zaciągnęli kredyt/pożyczkę do 1 marca 2020 r. włącznie.)

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID -19, przygotowaliśmy dla naszych Klientów, którzy już korzystali czasowego zawieszenia płatności rat kredytowych, możliwość dalszego czasowego zawieszenia spłaty:

 • raty kapitałowo-odsetkowej (prolongata) Kredytu/Pożyczki
  Odsetki z odroczonych rat - od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej przez Klienta opcji - zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty, od których nie będą naliczane i pobierane dalsze odsetki. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że po zakończeniu okresu prolongaty rata Kredytu/Pożyczki wzrośnie.
 • raty kapitałowej Kredytu/Pożyczki (karencja)
  W tym przypadku spłata Kredytu/Pożyczki w okresie zawieszenia Kredytu/Pożyczki będzie obejmowała wyłącznie część odsetkową raty.

Skorzystanie z przygotowanego przez Bank rozwiązania, możliwe jest przez okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji. Jednocześnie skorzystanie z takiej formy wsparcia wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania o liczbę miesięcy odpowiadającą okresowi zawieszenia spłat. Udzielona przez Bank prolongata/karencja nie zwalnia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z obowiązku opłacania składek/opłat ubezpieczeniowych, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu/Pożyczki termin ich zapłaty przypada w okresie prolongaty bądź karencji.

Kliencie, zanim wybierzesz okres na jaki wnioskujesz o zawieszenie spłaty uwzględnij, iż maksymalny okres skorzystania z zawieszenia spłaty Kredytu/Pożyczki w obu wariantach łącznie nie może przekroczyć 6 miesięcy. Wniosek o prolongatę lub karencję musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas prolongata lub karencja obowiązywać będzie począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prolongata lub karencja będzie obowiązywała począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.

Przed podjęciem decyzji i wnioskowaniem o wsparcie w spłacie Kredytu zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • proponujemy naszym Klientom odroczenie płatności. To nie oznacza że zostaną one anulowane.
 • okres spłaty Kredytu wydłuży się od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji.
 • całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu o sumę odsetek naliczonych od kapitału w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania prolongaty/karencji
 • prolongata lub karencja nie dotyczy składek/opłat ubezpieczeniowych, których termin płatności przypadnie w okresie trwania karencji/prolongaty
 • w przypadku kredytów/pożyczek walutowych lub indeksowanych do waluty innej niż złoty polski należy wziąć pod uwagę możliwe ryzyko kursowe, w związku z czasowym zawieszeniem płatności rat wyrażonych w walucie lub do niej indeksowanych i wydłużeniem okresu kredytowania

WAŻNE! w przypadku, w którym na dzień złożenia Wniosku, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie uregulował wierzytelności wobec Banku i do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nie zostało wysłane przez Bank oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu/Pożyczki, prolongata/karencja będzie dotyczyła wyłącznie rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku.

Dostępne sposoby złożenia wniosku:

 • poprzez stronę https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie
 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku
 • w Placówce Banku

WNIOSEK O PROLONGATĘ/KARENCJĘ W SPŁACIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID 19 („Wniosek”) dla Klientów korzystających już z tej formy odroczenia płatności rat kredytowych

+48

dalej odpowiednio jako „Kredytobiorca/Pożyczkobiorca” i „Umowa Kredytu/Umowa Pożyczki/”Kredyt/Pożyczka”.

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca oświadcza, iż zawarł aneks do Umowy Kredytu/Pożyczki na mocy którego Bank zawiesił na okres 3 miesięcy płatności raty kapitałowej (Karencja 1) lub raty kapitałowo - odsetkowej (Prolongata 1)

„W przypadku, gdy Kredyt/Pożyczka została udzielona w programie Rodzina na Swoim a Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nadal uzyskuje dopłaty, istnieje możliwość wnioskowania o karencję (wówczas zawieszona zostaje część kapitałowa raty) a Kredytobiorca/Pożyczkobiorca otrzymuje dopłatę w wysokości określonej zgodnie z Umową Kredytu/Pożyczki lub prolongatę (wówczas zawieszona zostaje zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa raty) a ośmioletni okres otrzymywania dopłat do raty odsetkowej ulega wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych). W przypadku skorzystania z karencji Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązany jest do bieżącego regulowania części odsetkowej raty pomniejszonej o kwotę dopłat uzyskiwanych w ramach programu Rodzina na Swoim. Wysokość kwoty do zapłaty otrzyma SMS w terminie 4 dni kalendarzowych przed wymagalnością raty.”

 1. wniosek o przedłużenie prolongaty musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas prolongata obowiązywać będzie przez okres wskazany w wybranej powyżej opcji, począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat otrzymanego po rozliczeniu Prolongaty 1 lub wraz z potwierdzeniem realizacji wniosku o Karencję 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prolongata będzie obowiązywała począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.
 2. w przypadku w którym na dzień złożenia Wniosku, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie uregulował wierzytelności wobec Banku i do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nie zostało wysłane przez Bank oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu/Pożyczki, prolongata będzie dotyczyła wyłącznie rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku. Kredytobiorca natomiast jest zobowiązany do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku.
 3. suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu/Pożyczki spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Na podstawie powyższego wniosku Bank dokona Prolongaty/Karencji rat Kredytu/Pożyczki na warunkach wskazanych przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we Wniosku pod warunkiem zawarcia poniższego Aneksu do Umowy Kredytu/Umowa Pożyczki hipotecznej („Aneks”).
Klient wyraża zgodę na zawarcie Aneksu na warunkach określonych we Wniosku i poniższym Aneksie poprzez wybór jednej z opcji:

 1. wypełnienie elektronicznie (bez drukowania, podpisywania, przesyłania skanu lub zdjęcia)
 2. autoryzację za pomocą Infolinii Banku.

Bank potwierdza zawarcie Aneksu niezwłocznie po akceptacji Banku, przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia Aneksu za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą potwierdzenia e-mail lub sms.

ANEKS DO UMOWY KREDYTU/UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W ZAKRESIE KARENCJI/PROLONGATY W SPŁACIE RAT KREDYTU/POŻYCZKI („Aneks”)

pomiędzy Kredytobiorcą a GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000304735 o numerze REGON: 141334039, NIP 1080004850 („Bank”) zostaje zawarty Aneks do Umowy Kredytu o poniższej treści:

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Prolongaty:

 1. Na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu/Pożyczki na co Bank i Kredytobiorca/Pożyczkobiorca wyrażają zgodę. Termin zawieszenia spłaty pierwszej raty został wskazany we Wniosku.
 2. Prolongata pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji na co Bank i Kredytobiorca/Pożyczkobiorca wyrażają zgodę.
 3. Po zakończeniu prolongaty, Bank dokona przeliczenia sumy odroczonych rat odsetkowych na równe, nieoprocentowane raty, równe liczbie rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu/Pożyczki pozostałych do spłaty. Raty te płatne będą wraz z ratami kapitałowo-odsetkowymi Kredytu/Pożyczki, powiększając kwotę każdej spłaty. Odroczone raty odsetkowe powiększą wskazane w harmonogramie saldo kapitału.
 4. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca/Pożyczkobiorca, będą kontynuowane w okresie Prolongaty zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytowej/Umowie Pożyczki
 5. Po zakończeniu Prolongaty Bank wyśle do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu/Pożyczki w formie wskazanej przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we Wniosku. Harmonogram będzie uwzględniał część raty wynikającą z przeliczenia odsetek za okres prolongaty, o którym mowa w ust. 3.
 6. Skorzystanie przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę z prolongaty w każdym przypadku wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Dodatkowy koszt kredytu/pożyczki związany z prolongatą wynika z zawieszenia spłaty kapitału kredytu/pożyczki na okres prolongaty - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania prolongaty, o które zgodnie z ust. 2 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata kredytu/pożyczki zostaje wydłużona o okres równy okresowi prolongaty. Dokładny koszt prolongaty zostanie przekazany w „Potwierdzeniu realizacji wniosku o prolongatę”, o którym mowa w ust. 9.
 7. Warunkiem otrzymania prolongaty jest utrzymanie zabezpieczenia spłaty Kredytu/Pożyczki zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej/Umowy Pożyczki.
 8. Jeżeli w okresie prolongaty składka/opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki.
 9. Przesłanie „Potwierdzenia realizacji wniosku o prolongatę” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we Wniosku i stanowi potwierdzenie realizacji przez Bank Wniosku Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.
 10. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku o Prolongatę, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 11. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od postanowień niniejszego aneksu w terminie 14 dni od daty otrzymania „Potwierdzenia realizacji wniosku o prolongatę”. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: hipoteka.odstapienie@gnb.pl przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie powrót do harmonogramu spłat obowiązującego do Umowy Kredytowej/Umowy Pożyczki obowiązującej przed zawarciem niniejszego Aneksu.
 12. Pozostałe zapisy Umowy Kredytowej/Umowy Pożyczki nie ulegają zmianie.
 13. Wniosek o prolongatę w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej w związku z pandemią Koronawirusa COVID 19 stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Karencji:

 1. Na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitału Kredytu/Pożyczki na co Bank i Kredytobiorca/Pożyczkobiorca wyrażają zgodę. Termin zawieszenia spłaty pierwszej raty został wskazany we Wniosku.
 2. Karencja pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji na co Bank i Kredytobiorca/Pożyczkobiorca wyrażają zgodę.
 3. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z karencji wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Dodatkowy koszt kredytu/pożyczki związany z karencją wynika z zawieszenia spłaty kapitału kredytu/pożyczki na okres karencji - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania karencji, o które zgodnie z ust. 2 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata kredytu/pożyczki zostaje wydłużona o okres równy okresowi karencji. Dokładny koszt karencji zostanie przekazany w „Potwierdzeniu realizacji wniosku o karencję”, o którym mowa w ust. 6.
 4. Po przyznaniu karencji Bank wyśle do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu/Pożyczki w formie wskazanej przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we Wniosku.
 5. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytowej/Umowie Pożyczki.
 6. Przesłanie nowego harmonogramu spłat wraz z „Potwierdzeniem realizacji wniosku o karencję” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we Wniosku i stanowi potwierdzenie realizacji przez Bank Wniosku Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.
 7. W okresie trwania karencji raty odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki a Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 8. Warunkiem otrzymania karencji w spłacie kapitału jest utrzymanie zabezpieczenia spłaty Kredytu/Pożyczki zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej/Umowy Pożyczki.
 9. Jeżeli w okresie karencji składka/opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki.
 10. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 11. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od postanowień niniejszego aneksu w terminie 14 dni od daty otrzymania nowego harmonogramu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: hipoteka.odstapienie@gnb.pl, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót do harmonogramu spłat obowiązującego do Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki obowiązującej przed zawarciem niniejszego Aneksu.
 12. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki pozostają bez zmian.
 13. Wniosek o karencję w spłacie rat kapitałowych kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej w związku z pandemią Koronawirusa COVID 19 stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

Dokument do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

(poniższe rozwiązanie dotyczy klientów, którzy zaciągnęli kredyt/pożyczkę do 1 marca 2020 r. włącznie oraz jednocześnie skorzystali z karencji po 24 marca 2020 r.)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID -19, przygotowaliśmy dla naszych Klientów wsparcie w formie czasowego zawieszenia spłaty:

 • raty kapitałowej Kredytu (Karencja)
  W tym przypadku spłata Kredytu w okresie zawieszenia będzie obejmowała wyłącznie część odsetkową raty.
 • raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu (Prolongata)
  Odsetki odroczonych rat - od 1 do 5 miesięcy w zależności od wybranej przez Klienta opcji - zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty, od których nie będą naliczane i pobierane dalsze odsetki. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że po zakończeniu okresu Prolongaty rata kredytu wzrośnie.

Skorzystanie z przygotowanego przez Bank rozwiązania, możliwe jest przez okres od 1 do 5 miesięcy w zależności od wybranej opcji. Jednocześnie skorzystanie z takiej formy wsparcia wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty Kredytu o liczbę miesięcy odpowiadającą okresowi zawieszenia spłat. Udzielona przez Bank prolongata/karencja nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacania składek/opłat ubezpieczeniowych jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu termin ich zapłaty przypada w okresie prolongaty bądź karencji.

Kliencie, zanim wybierzesz okres na jaki wnioskujesz o zawieszenie spłaty uwzględnij, iż maksymalny okres skorzystania z zawieszenia spłaty Kredytu w obu wariantach łącznie nie może przekroczyć 6 miesięcy. Wniosek należy złożyć na 5 dni roboczych przed datą płatności najbliższej raty ale nie później niż 25 września 2020 r. Po tej dacie Bank nie będzie mógł przyjąć wniosku o zawieszenie spłaty rat.

Przed podjęciem decyzji i wnioskowaniem o wsparcie w spłacie Kredytu zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • proponujemy naszym Klientom odroczenie płatności. To nie oznacza że zostaną one anulowane.
 • okres spłaty Kredytu wydłuży się od 1 do 5 miesięcy w zależności od wyboru klienta
 • Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu o sumę odsetek naliczonych od kapitału w okresie od 1 do 5 miesięcy trwania prolongaty/karencji
 • ubezpieczenia, których korzystają Klienci, będą kontynuowane w okresie Prolongaty/Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w umowach kredytu.

WAŻNE! w przypadku, w którym na dzień złożenia Wniosku, Kredytobiorca nie uregulował wierzytelności wobec Banku i do Kredytobiorcy nie zostało wysłane przez Bank oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, Prolongata/Karencja będzie dotyczyła wyłącznie rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku. Kredytobiorca jest zobowiązany do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku.

Dostępne sposoby złożenia wniosku:

 • poprzez stronę https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie
 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku
 • w Placówce Banku

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA SPŁATY RAT KREDYTU SAMOCHODOWEGO W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID 19 („Wniosek”)

+48

dalej odpowiednio jako „Kredytobiorca” i „Umowa Kredytu"/”Kredyt”.

Suma miesięcy pierwszej karencji/prolongaty oraz miesięcy z nowego wniosku nie może być większa niż 6.
Jeśli poprzednia karencja/prolongata była udzielona na 3 miesiące, obecnie wniosek może być złożony TYLKO na 3 miesiące, 2 miesiące lub 1 miesiąc.

gdzie Bank zastrzega, że:

 1. Wniosek o przedłużenie Karencji musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas Karencja obowiązywać będzie przez okres wskazany w wybranej powyżej opcji, począwszy od płatności najbliższej raty, zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie Karencja będzie obowiązywała począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.
 2. w przypadku, w którym na dzień złożenia Wniosku, Kredytobiorca nie uregulował wierzytelności wobec Banku i do Kredytobiorcy nie zostało wysłane przez Bank oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, Karencja będzie dotyczyła wyłącznie rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku. Kredytobiorca natomiast jest zobowiązany do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku.

Na podstawie powyższego wniosku Bank dokona zawieszenia spłaty rat Kredytu na warunkach wskazanych przez Kredytobiorcę we Wniosku pod warunkiem zawarcia poniższego Aneksu do Umowy Kredytu.
Klient wyraża zgodę na zawarcie Aneksu na warunkach określonych we Wniosku i poniższym Aneksie poprzez wybór jednej z opcji:

 1. wypełnienie elektronicznie na https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie (bez drukowania, podpisywania, przesyłania skanu lub zdjęcia)
 2. autoryzację za pomocą Infolinii Banku.

Bank potwierdza zawarcie Aneksu niezwłocznie po jego akceptacji oraz przesyła Klientowi potwierdzenie jego zawarcia za pomocą:

 • środków porozumiewania się na odległość za pomocą potwierdzenia e-mail lub
 • poczty na adres korespondencyjny Kredytobiorcy.

ANEKS DO UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO W ZAKRESIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA SPŁATY RAT („Aneks”)

pomiędzy Kredytobiorcą a GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000304735 o numerze REGON: 141334039, NIP 1080004850 („Bank”) zostaje zawarty Aneks do Umowy Kredytu o poniższej treści:

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Karencji:

 1. Na okres od 1 do 5 miesięcy, w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitału Kredytu, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę. Termin zawieszenia spłaty pierwszej raty został wskazany we Wniosku.
 2. Karencja pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 5 miesięcy w zależności od wybranej opcji na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 3. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z Karencji wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Dodatkowy koszt Kredytu związany z Karencją wynika z zawieszenia spłaty kapitału Kredytu na okres Karencji - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 5 miesięcy trwania Karencji, o które zgodnie z ust. 2 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata Kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi Karencji. Dokładny koszt Karencji zostanie przekazany w „Potwierdzeniu realizacji wniosku o karencję”, o którym mowa w ust. 6.
 4. Po przyznaniu Karencji, Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 5. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytu.
 6. Przesłanie nowego harmonogramu spłat wraz z „Potwierdzeniem realizacji wniosku o karencję” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku i stanowi potwierdzenie realizacji przez Bank Wniosku Kredytobiorcy.
 7. W okresie trwania Karencji raty odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, a Kredytobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 8. Warunkiem otrzymania Karencji jest utrzymanie zabezpieczenia spłaty Kredytu zgodnie z zapisami Umowy Kredytu. Jeżeli w okresie Karencji składka/opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytu.
 9. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 10. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od postanowień niniejszego aneksu w terminie 14 dni od daty otrzymania nowego harmonogramu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: auto.odstapienie@gnb.pl, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót do harmonogramu spłat obowiązującego do Umowy Kredytu obowiązującej przed zawarciem niniejszego Aneksu.
 11. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.
 12. „Wniosek o przedłużenie zawieszenia spłaty rat kredytu samochodowego w związku z pandemią Koronawirusa COVID 19” stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Prolongaty:

 1. Na okres wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku o Prolongatę (czyli na okres od 1 do 5 miesięcy) zawieszeniu ulega spłata rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę. Termin zawieszenia spłaty pierwszej raty został wskazany we Wniosku.
 2. Prolongata pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 5 miesięcy, zgodnie z wyborem Kredytobiorcy wskazanym we Wniosku o Prolongatę, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 3. Bank po upływie okresu Prolongaty dokona przeliczenia sumy odroczonych rat odsetkowych na równe, nieoprocentowane raty, równe liczbie rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu pozostałych do spłaty. Raty te płatne będą wraz z ratami kapitałowo-odsetkowymi Kredytu, powiększając kwotę każdej spłaty. Odroczone raty odsetkowe powiększą wskazane w harmonogramie saldo kapitału nieoprocentowanego co oznacza że bank nie będzie od tej część salda pobierał odsetek umownych.
 4. Ubezpieczenia, z których korzysta Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Prolongaty zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytu.
 5. Po zakończeniu Prolongaty Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku. Harmonogram będzie uwzględniał spłatę odsetek za okres Prolongaty.
 6. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z Prolongaty w każdym przypadku wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Dodatkowy koszt Kredytu związany z Prolongatą wynika z zawieszenia spłaty kapitału Kredytu na okres Prolongaty - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 5 miesięcy trwania Prolongaty (zgodnie z wyborem Kredytobiorcy wskazanym we Wniosku), o które zgodnie z ust. 2 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata Kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi Prolongaty. Dokładny koszt Prolongaty zostanie przekazany w „Potwierdzeniu realizacji wniosku o prolongatę”, o którym mowa w ust. 8.
 7. Warunkiem otrzymania Prolongaty jest utrzymanie zabezpieczenia spłaty Kredytu zgodnie z zapisami Umowy Kredytu. Jeżeli w okresie Prolongaty składka/opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytu.
 8. Przesłanie „Potwierdzenia realizacji wniosku o prolongatę” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku i stanowi potwierdzenie realizacji przez Bank Wniosku Kredytobiorcy.
 9. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku o Prolongatę, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 10. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od postanowień niniejszego aneksu w terminie 14 dni od daty otrzymania „Potwierdzenia realizacji wniosku o prolongatę”. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: auto.odstapienie@gnb.pl, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie powrót do harmonogramu spłat obowiązującego do Umowy Kredytu obowiązującego przed zawarciem niniejszego Aneksu.
 11. Pozostałe zapisy Umowy Kredytu nie ulegają zmianie.
 12. „Wniosek o przedłużenie zawieszenia spłaty rat kredytu samochodowego w związku z pandemią Koronawirusa COVID 19” stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

Dokument pdf do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .