Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w ramach uzgodnień z bankami-członkami Związku Banków Polskich w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją Wytycznych EBA w dniu 2 grudnia 2020 r. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

  • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
  • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia do 31 marca 2021 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytu/produktów odnawialnych zawartych po 13 marca 2020 r. 

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

Grupa kredytobiorców

Kryteria kwalifikacji

mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

 

 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:

  • 29 lutego 2020 r. lub
  • dzień złożenia wniosku przez klienta

średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

 

kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),

sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,

na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:

  • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
  • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
  • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

duzi przedsiębiorcy:

 

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców

Korzyści

mikro i mali przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na:

maksymalnie 3 miesięce (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

6 miesięcy dla klientów, którze nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

średni przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:

3 miesiące – dla rat kapitałowych,

6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium – dla rat kapitałowych,

3 miesiące – dla rat kapitałowo-odsetkowych

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

duzi przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:

3 miesiące

6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktów

Korzyści

produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31 marca 2021 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)

odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:

3 miesiące

6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego - pełna treść

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego - pełna treść w języku angielskim

 

Warszawa 11.01.2021 r.
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH