Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w Getin Banku do 100 tys. euro w złotych.

16.11.2018

Zasady gwarantowania depozytów

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w Banku do 100 tys. euro w złotych. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami gwarantowania depozytów.

 

Za co odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną instytucję, BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl.

 

Jakie depozyty podlegają gwarancjom BFG?

Zasadniczo wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG.

 

Jakie depozyty nie podlegają gwarancjom BFG?

Gwarancjami BFG nie są objęte m.in. depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa oraz osób i podmiotów, których danych identyfikacyjnych bank lub kasa nie posiada.

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

 

Jaka jest wysokość gwarancji?

Depozyty są gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy*.

 

Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi do tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

 

Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku?

Nie, limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku lub SKOK-u – bez względu na liczbę posiadanych tam przez niego rachunków.

 

Jaka jest wysokość gwarancji na rachunkach wspólnych?

Środki każdego ze współposiadaczy rachunku wspólnego są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro. Współposiadacze rachunku wspólnego są deponentami w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

 

Jaka kwota jest gwarantowana na rachunkach powierniczych?

Środki każdego z powierzających są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro. Rachunkiem powierniczym jest na przykład należący do dewelopera mieszkaniowy rachunek powierniczy, na który nabywcy mieszkań dokonują wpłat.

 

Czy gwarancjami są objęte środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwaranto- wanych następuje w złotych.

 

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

 

Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych?

Bank lub SKOK sporządza listę osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat. Po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek.

 

Jak długo można odbierać środki gwarantowane?

Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwaranto wane można odebrać w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

 

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta i możliwe jest dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym. Wymaga to zgłoszenia wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości banku lub SKOK-u.

 

Stan prawny z 9 marca 2018 r.

 

*W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania - w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter edukacyjny i nie powinny stanowić podstawy podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących gromadzenia środków pieniężnych ani korzystania z innych usług banków, oddziałów banków zagranicznych lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie. Pełną informację na temat systemu gwarantowania depozytów można uzyskać telefonicznie: 800 569 341 (bezpłatna infolinia), (22) 58 30 942, a także na stronie internetowej: www.bfg.pl.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa tel. 800 569 341 kancelaria@bfg.pl www.bfg.pl