Dobry Start

Program „Dobry Start”
- możliwość składania wniosków już dostępna.

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Objęte nim są wszystkie rodziny, bez względu na dochód.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć elektronicznie, znajdziesz go w swojej Bankowości Internetowej. Zaloguj się i wejdź w zakładkę Oferta i wnioski. Wnioski o świadczenie przyjmowane i realizowane są również przez instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można składać od 1 lipca online przez Bankowość Internetową Getin Banku, przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/, a także drogą tradycyjną (papierową - od 1 sierpnia).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy mają maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie MRPiPS

Pomoc

Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?

Nie. Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2020 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021). Można je składać od 1 lipca br. do 30 listopada br. Od 1 do 30 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie Dobry start będzie dostępny w serwisie bankowości internetowej od 1 lipca br. do 30 listopada br. Wnioski w formie drukowanej składane osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania są przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.

Wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?

Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.getinbank.pl/slownik