Zmiany w dokumentach (Regulamin rachunków, Tabela opłat i prowizji, Tabela oprocentowania)

10.02.2020

 

Przedstawiamy kilka ważnych informacji, dotyczących zmian, które wejdą w życie od dnia 9 marca (punkt II) oraz 19 kwietnia 2020 roku (punkt I):

  1. Zmian w dokumentach bankowych
  2. Zmiany oprocentowania odnawiających się lokat

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółowymi informacjami.

 

I. Zmiany w dokumentach bankowych

Uprzejmie informujemy, że od 19 kwietnia 2020 roku wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach:

  • „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”,
  • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym”,
  • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach wycofane ze sprzedaży”.

 

Z czego wynikają zmiany?

Dostosowujemy dokumenty do nowych przepisów prawa, które wprowadzają m.in. obowiązek zrównania stawek opłat za płatności transgraniczne w euro ze stawkami za odpowiadające im płatności krajowe w zł, dzięki czemu przelewy SEPA* będą tańsze. Podobne zrównanie stawek dotyczy opłat za wypłaty z bankomatów na terenie Państw członkowskich.

Prosimy zwrócić uwagę również  na inne zmiany, które wprowadziliśmy w ww. dokumentach m.in.:

  • udostępniliśmy usługę przelewów na telefon BLIK,
  • poszerzyliśmy godziny dostępności przelewów natychmiastowych (0.00 – 23.00),
  • uporządkowaliśmy zapisy dotyczące kredytu w rachunku płatniczym, poprzez zastosowanie jednolitej nazwy „Limit w rachunku”,
  • rozszerzyliśmy zakres usług w placówkach bankowych (możliwość założenia lokaty dla osoby małoletniej w Placówkach Franczyzowych, możliwość przesłania reklamacji na adres dowolnej Placówki Banku lub Placówki Franczyzowej),
  • wprowadziliśmy możliwość złożenia dyspozycji polecenia przelewu SEPA z Kont Oszczędnościowych.

Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w komunikacji przesłanej do Klientów na skrzynki w Usłudze bankowości elektronicznej a do Klientów, którzy nie podpisali umowy o taką usługę, informacje zostały przesłane w formie listu.

 

Informacja prawna

Zmiany w ww. dokumentach wynikają w szczególności z konieczności dostosowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Szczegółowa podstawa prawna i faktyczna do wprowadzenia poszczególnych zmian została wskazana w komunikacji przesłanej do Klientów.

 

II. Informacja dla Posiadaczy lokat – zmiana oprocentowania odnawiających się lokat

Informujemy, że od 9 marca 2020 roku, dla lokat zakładanych od 18 stycznia 2016 roku, oprocentowanie po odnowieniu będzie stosowane według stawek oprocentowania wskazanych w części IV Tabeli Oprocentowania lokat terminowych, o ile umowa lokaty nie stanowi inaczej.

Część IV Tabeli Oprocentowania lokat terminowych – oprocentowanie lokat odnawiających się obowiązujące od dnia 9 marca 2020 r.

 

Lokaty złotowe

Nazwa lokaty

Okres

Oprocentowanie

Lokata na Nowe Środki

 

3 miesiące

0,70%

6 i 12 miesięcy

1,00%

Lokata Progresywna

12 miesięcy

1,00%

skala
progresji

1. miesiąc

0,40%

2. miesiąc

0,50%

3. miesiąc

0,60%

4. miesiąc

0,70%

5. miesiąc

0,80%

6. miesiąc

0,90%

7. miesiąc

1,00%

8. miesiąc

1,10%

9. miesiąc

1,20%

10. miesiąc

1,30%

11. miesiąc

1,40%

12. miesiąc

2,10%

Pozostałe lokaty, nie wymienione w Wykazie lokat wycofanych, w tym również indywidualnie negocjowane lokaty złotowe

1-5 miesięcy

0,70%

6-36 miesięcy

1,00%

Lokata Standardowa,

Lokata/e-Lokata Rentierska (założona do 01.12.2019 r.)

1-36 miesięcy

Jak Lokata Standardowa, zgodnie z Wykazem lokat wycofanych

Lokata/e-Lokata Tradycyjna

4 miesiące

Zgodnie z Wykazem lokat wycofanych

 

 

Lokaty walutowe

 

Okres

USD

EUR

GBP

CHF

Lokata Powitalna

6 miesięcy

0,60%

0,35%

-

-

Lokata Walutowa, indywidualnie negocjowana lokata walutowa

3 miesiące

0,40%

0,25%

0,10%

0,10%

6 miesięcy

0,60%

0,35%

0,45%

0,10%

12 miesięcy

0,85%

0,60%

0,45%

0,25%

 

Pełna Tabela Oprocentowania lokat terminowych będzie dostępna od 9 marca 2020 roku na stronie internetowej Banku oraz we wszystkich placówkach Banku.

 

Informacja dla Klientów, którzy otrzymali informacje na skrzynkę w Usłudze bankowości elektronicznej.

Realizując wynikający z Ustawy o usługach płatniczych wymóg dostarczania dokumentów na trwałym nośniku, część z przesłanych dokumentów posiada sumę kontrolną (kod SHA-256), która jest jednym z elementów zagwarantowania ich niezmienności. Szczegółowe informacje dotyczące trwałego nośnika, niezmienności dokumentów oraz możliwości weryfikacji kodu SHA-256, znajdują się Stronie internetowej Banku https://www.getinbank.pl/kod-sha. Informacja o kodach SHA-256, przypisanych do przesłanych dokumentów, została wysłana na e-mail Klienta zarejestrowany w Banku lub w przypadku jego braku, w formie komunikatu SMS.

 

*Polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).