Aby przenieść konto do Getin Banku należy udać się do Placówki Getin Banku i złożyć odpowiedni wniosek o przeniesienie rachunku. Weź ze sobą dowód osobisty. Ważne abyś na składanym wniosku o przeniesienie rachunku złożył podpis zgodny ze wzorem podpisu obowiązującym w dotychczasowym banku oraz podał w dokumentach dane osobowe i adresowe zgodne z podanymi w obecnym banku. Resztę formalności (łącznie z poinformowaniem Twojego pracodawcy o zmianie numeru rachunku) dopełni w Twoim imieniu Getin Bank.

W obecnej ofercie posiadamy Konto Proste Zasady, którego prowadzenie jest bezpłatne, jeśli w miesiącu dokonasz choć jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub Blikiem. Opłata za prowadzenie Konta Proste Zasady nie zostanie również pobrana, jeśli nie masz ukończyłeś 26 lat. Jeśli posiadasz inne konto, które zostało już wycofane ze sprzedaży i chcesz poznać aktualne opłaty za jego prowadzenie, skorzystaj z dokumentu Opłaty i Prowizje – produkty wycofane ze sprzedaży.

Historia rachunku jest dostępna po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej lub Mobilnej.

To, w jakich godzinach otrzymasz przelew na konto, jest uzależnione od sesji Elixir, za pośrednictwem których banki wysyłają i odbierają przelewy.

W Getin Banku:

Sesja Elixir I II III
Wychodzące do godz. 8.15 do godz. 12.15 do godz. 14.30
Przychodzące po godz. 10.00 po godz. 14.00 po godz. 17.00

Tak. Każdy pełnoletni posiadacz konta w GNB może zawnioskować o limit w rachunku. Limit w rachunku (kredyt w rachunku płatniczym)  to dodatkowe środki, z których możesz korzystać kiedy chcesz i jak chcesz. Limit w rachunku zwiększa saldo środków dostępnych na Twoim koncie. Co ważne odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty limitu. Nie korzystasz z limitu nie płacisz odsetek. Każda wpłata na konto automatycznie spłaca wykorzystany limit i go odnawia. 

Więcej informacji na stronie produktu

Tak, możesz. Aby tego dokonać udaj się z przyszłym współwłaścicielem do oddziału Getin Banku w celu podpisania aneksu do umowy rachunku. Znajdź najbliższy oddział

Oczywiście. W naszej ofercie posiadamy Konto Proste Zasady, które jest bezpłatne dla osób do 26 roku życia, a po ukończeniu 26 lat wystarczy wykonać w miesiącu jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub Blik. Dodatkowo wydanie i obsługa karty debetowej jest bezwarunkowe bezpłatne. Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór wizerunków kart debetowych.

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. abonament za telewizję, Internet, czynsz. Wystarczy podać dane do przelewu, datę najbliższego wykonania, częstotliwość oraz datę zakończenia realizacji zlecenia lub zaznaczyć, żeby było realizowane bezterminowo. Możesz je ustanowić:

 • w Bankowości Internetowej w zakładce Przyszłe płatności, która znajduje się w górnej części Bankowości – jest to najprostsza i najszybsza forma ustanowienia zlecenia stałego,
 • na infolinii, po uprzednim zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej,
 •  w oddziale Getin Banku
  Znajdź najbliższy oddział

Polecenie zapłaty to dyspozycja, na podstawie której wyrażasz zgodę na okresowe przekazywanie środków z Twojego rachunku na rzecz firmy, która dostarcza Ci usługi i wystawia za nie faktury (np. operator telefonii komórkowej, gazownia, elektrownia). Dzięki niej nie musisz pamiętać o konieczności terminowego regulowania rachunków. My robimy to za Ciebie, przy czym Ty masz pełną kontrolę nad dyspozycjami zrealizowanymi w ramach polecenia zapłaty.

 

Polecenie zapłaty możesz ustanowić:
 

 

 • bezpośrednio u wierzyciela, czyli firmy, na rzecz której będziemy przekazywać środki. Wówczas wierzyciel lub jego bank skontaktuje się z nami w celu uruchomienia polecenia zapłaty. Pamiętaj, aby na dyspozycji ustanowienia polecenia zapłaty zamieścić podpis, który jest zgodny z wzorem podpisu, jaki złożyłeś w Getin Banku.
 • w oddziale Getin Banku - pamiętaj o dostarczeniu danych, które będą niezbędne do zlecenia takiej dyspozycji.

Tak, możesz odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciążono Twój rachunek. Masz na to 56 dni kalendarzowych od momentu obciążenia tym poleceniem zapłaty rachunku. W celu złożenia takiego odwołania należy udać się do oddziału Getin Banku.

W dowolnym momencie masz możliwość wycofania zgody na obciążenie rachunku poleceniem zapłaty, niezależnie od tego, czy było ustanawiane w Getin Banku, czy u wierzyciela. 

Możesz to zrobić:

 • podczas wizyty w Placówce,
  Znajdź najbliższą Placówkę
 • samodzielnie, poprzez wysłanie druku cofnięcia zgody na polecenie zapłaty do wierzyciela. Taki druk powinieneś od niego otrzymać. Pamiętaj, aby w dyspozycji zamieścić poprawne dane oraz podpis zgodny ze wzorem podpisu, który złożyłeś w Getin Banku.  

Jeżeli kwota, którą chcesz wypłacić, przekracza limit określony dla danego oddziału, należy to zgłosić w terminie minimum 2 dni roboczych przed planowanym dniem wypłaty w formie pisemnej w oddziale lub telefonicznie na Infolinii. W przypadku rachunków walutowych prowadzonych w GBP i CHF wypłata każdej kwoty wymaga awizacji 2 lub 3 dni wcześniej. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji ustalana jest dla każdego oddziału Getin Banku indywidualnie i podawana jest do wiadomości Klientów na tablicy ogłoszeń oraz na Infolinii.

Tak. Wystarczy, że aktywujesz usługę SMS INFO, dzięki której będziesz otrzymywać poprzez SMS informacje o wybranych operacjach na Twoim rachunku. Usługę SMS INFO możesz aktywować w Bankowości Internetowej po wejściu w zakładkę Ustawienia (w prawym górnym), a następnie wyborze kafla Powiadomienia. Po przesunięciu suwaka na wartość Aktywny masz możliwość ustawienia swoich preferencji w otrzymywaniu powiadomień. Zachęcamy również do korzystania w wygodnych powiadomień push w Bankowości Mobilnej.

Odbiorca zdefiniowany to szablon odbiorcy z zapisaną nazwą odbiorcy, numerem konta i opcjonalnie tytułem przelewu, kwotą oraz adresem odbiorcy. To bardzo wygodna funkcjonalność ułatwiająca realizację przelewów do odbiorców, do których często przelewamy środki.

Odbiorcę zdefiniowanego możesz ustanowić:

 • w Bankowości Internetowej w zakładce Odbiorcy zdefiniowani, jak również po wykonaniu przelewu. Wtedy pojawi się przycisk z możliwością dodania danego odbiorcy do odbiorców zdefiniowanych;
 • w Bankowości Mobilnej – wchodząc w menu przy Mój Bank wybierasz opcję Odbiorcy zdefiniowani. Na dole ekranu powinna pojawić się opcja Dodaj odbiorcę. Masz taką możliwość również po wykonaniu przelewu.

W przypadku gdy wykonujesz przelew zwykły, w Bankowości Internetowej pokazują się dwa typy realizacji przelewu: Standardowy i Sorbnet. Ta druga opcja to przelew przyspieszony realizowany w systemie SORBNET, obsługiwanym przez Narodowy Bank Polski. Jest on dedykowany głównie do przelewów wysokokwotowych. Zaletą takiego przelewu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym banku, zwykle w czasie około 1h.

Co ważne - przelewy typu SORBNET zlecone po godzinie 15.00 w dniu roboczym będą wysłane do odbiorcy w następnym dniu roboczym. W przypadku przelewów krajowych międzybankowych w PLN zakwalifikowanych do weryfikacji telefonicznej termin realizacji może zostać wydłużony. Za wykonanie takiego przelewu najczęściej pobierana jest opłata zgodna z TOiP. 

Jeżeli nie masz możliwości kontaktu z odbiorcą, do którego wykonałeś błędnie przelew, skontaktuj się z Infolinią Getin Banku. Po zalogowaniu do usługi Bankowości Telefonicznej możesz zgłosić konsultantowi reklamację błędnego przelewu. Wtedy my, jako twój bank, skontaktujemy się z bankiem odbiorcy w celu odzyskania środków.

Pełnomocnika do konta możesz ustanowić podczas wizyty w oddziale Getin Banku. W przypadku, gdy nie posiadamy wzoru podpisu osoby, której ma zostać nadane pełnomocnictwo, wymagana jest jej obecność podczas ustanawiania pełnomocnictwa. Zarówno pełnomocnik, jak i Ty powinniście w oddziale przedstawić pracownikowi dowód osobisty jako dokument tożsamości. 

Aby móc dokonać czynności, które są zawarte w pełnomocnictwie notarialnym, powinieneś okazać oryginał tego dokumentu podczas każdej wizyty w Placówce. W sytuacji gdy posiadasz pełnomocnictwo notarialne, nie pobieramy opłaty z tytułu jego ustanowienia w Getin Banku.

Obcokrajowiec może założyć konto w Getin Banku. Taka możliwość udostępniona jest wyłącznie w oddziale. W celu weryfikacji Klientów konieczne jest przedstawienie dokumentów:

 • Dla obywatela kraju UE – paszport lub dowód osobisty zagraniczny lub Karta Pobytu wydana przez organ polski;
 • Dla obywateli Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawiii - paszport lub Karta Pobytu wydana przez organ polski;
 • Dla obywatela kraju spoza UE – paszport wraz z Kartą Pobytu.

Tak. Na koncie oszczędnościowym zostały wprowadzone kwoty progowe. Im większe saldo na koncie oszczędnościowym, tym większe oprocentowanie dla nadwyżki nad kwotą progową. Dokładna tabela oprocentowania znajduje się tutaj.

Odsetki na rachunkach naliczane są na koniec każdego miesiąca. Odsetki premiowe na koncie oszczędnościowym naliczane są do 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pamiętaj, że od kwoty odsetek brutto odejmowany jest podatek w wysokości 19%.

Konto walutowe można otworzyć w Bankowości Internetowej po wejściu w zakładkę Oferta i wnioski lub podczas wizyty w oddziale Getin Banku. Obecnie w ofercie posiadamy konta w walutach EUR, USD, CHF i GBP. Konto walutowe prowadzone jest bezpłatnie. Do konta walutowego nie wydajemy karty płatniczej.

Podczas wykonywania przelewu z zagranicy na konto w Getin Banku zleceniodawca zobowiązany jest podać:

 • imię i nazwisko odbiorcy przelewu,
 • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy, przed którym należy wpisać PL, czyli kod IBAN,
 • tytuł przelewu,
 • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:

  Getin Bank
  ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C
  00-843 Warszawa, Polska
  kod SWIFT (tzw. BIC) Getin Banku: GBGCPLPK

Aby wykonać przelew zagraniczny niezbędne jest posiadanie poniższych danych:

 • dane odbiorcy przelewu (tzw. Beneficjenta), takie jak: imię i nazwisko, adres oraz status rezydencji;
 • dane dotyczące banku odbiorcy przelewu, takie jak: kod SWIFT banku (tzw. BIC) lub w przypadku przelewów walutowych do:
  USA – należy podać 9 cyfrowy kod ABA,
  Kanady – należy podać 9 cyfrowy kod ABA,
  Australii – należy podać 6 cyfrowy kod BSB;
 • numer rachunku odbiorcy przelewu poprzedzony kodem IBAN, na który ma zostać zrealizowany przelew. Kod IBAN poprzedza numer rachunku i identyfikuje kraj, w którym dany rachunek jest zarejestrowany, np. PL + 26 cyfrowy numer rachunku bankowego w Polsce;
 • tytuł przelewu, jak również kwotę oraz walutę.

Getin Bank wyksięguje kwotę przelewu zagranicznego już w dniu wydania zlecenia, o ile dyspozycja złożona zostanie do godziny 13:00. Przelewy zlecone w późniejszych godzinach są wykonywane w kolejnym dniu roboczym. W przypadku przelewów zagranicznych nie jest określony pełny termin realizacji, ponieważ jest on uzależniony również od niezależnych od Getin Banku banków pośredniczących. 


Przelewy zagraniczne możesz zlecić:

 • po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej i wyborze opcji Przelew - następnie w menu Przelewów powinien pojawić się wariant Wybierz inny, gdzie jako pierwszy pojawi się Zagraniczny;
  Uwaga: Jeśli chcesz wykonać przelew z rachunku w PLN prowadzonego w GNB na rachunek walutowy w GNB prowadzony w walucie obcej, użyj do tego formatki przelewu własnego.
 • poprzez kontakt z Infolinią pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 3001. Aby zalecić taką dyspozycję należy wybrać opcję Klienta Indywidualnego, a następnie zalogować się do Bankowości Telefonicznej. Po zalogowaniu konsultant przyjmie od Ciebie dyspozycję przelewu;
 • w oddziale Getin Banku
  Znajdź najbliższy oddział
Przelew SEPA jest to usługa pozwalająca przesyłać środki pieniężne w walucie euro do banków działających w krajach Europy, które zawarły porozumienie na realizacje płatności w standardzie SEPA

 

Dla Twojej wygody umożliwiamy następujące sposoby wypowiedzenia umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego:

 • po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej wybierając zakładkę Wnioski, a następnie Wypowiedzenie umowy rachunku lub
 • złożenie pisemnego wypowiedzenia w oddziale Getin Banku